5 oktober 2018

Transitie industrie vereist samenhangend pakket

Innovatieve oplossingen vragen om samenwerking

Vanmiddag komt het kabinet met de appreciatie van de klimaatplannen die de verschillende klimaattafels in juli hebben neergelegd en die doorgerekend zijn door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De NOS melde vanmorgen dat het kabinet de industrie via een heffing wil laten meebetalen aan subsidies voor projecten om minder CO2 uit te stoten. VEMW vertrouwt erop dat het kabinet met een breder, samenhangend pakket komt om de veelheid aan ingediende plannen om de transitie van de industrie mogelijk te maken ook te kunnen realiseren. Innovatieve oplossingen vragen om samenwerking, waarbij de overheid niet kan en mag ontbreken.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord
In juli is een voorstel gepresenteerd voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord in Nederland. Dit voorstel is tot stand gekomen door overleg tussen de overheid en een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van partijen aan verschillende sectortafels ( industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en elektriciteit). VEMW heeft actief bijgedragen aan de industrietafel en de elektriciteitstafel. Het voorstel bevat een veelheid aan uitgebreide plannen. Met een grootschalige uitrol van energiebesparing, elektrificatie en de afvang en opslag of hergebruik van CO2 kan de industrie de opgave van het kabinet realiseren van ruim 14 Mton uitstootvermindering. Naast het gebruik van reeds nu beschikbare technologieën wordt fors en tijdig ingezet op innovatie, demonstratieprojecten en technologie-opschaling. Hiervoor worden programma’s opgezet voor  groene waterstof, hergebruik van producten en materialen, toepassing van biomassa en de ontwikkeling van elektrische oplossingen voor hoge temperatuurtoepassingen in de industrie. Elektrificatie speelt daarmee een sleutelrol bij de verduurzaming van de industrie. Minstens zo belangrijk zijn de voorstellen om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie te borgen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de industrie heeft een veelheid aan uitgebreide concrete voorstellen gedaan om de industrietransitie en energietransitie mogelijk te maken en te versnellen. Voor de realisatie van dit pakket is een brede steun van het kabinet onontbeerlijk, bijvoorbeeld als het gaat om de benodigde infrastructuur voor elektriciteit en nieuwe energiedragers zoals waterstof, en het stimuleren van innovatie in technologie en van nieuwe samenwerkingsverbanden, met andere partners waaronder de rijksoverheid en spelers in andere sectoren. Wij hopen dit terug te vinden in de kabinetsappreciatie van het neergelegde pakket, zodat we voortvarend verder kunnen met de volgende fase om te komen tot een Klimaatakkoord.”

Meer informatie kunt u hier vinden. 

VEMW, 5 oktober 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina 

Luister hier naar het interview met Hans Grünfeld op BNR Nieuwsradio op 5 oktober 2018