10 september 2018

Positieve signalen emissiereductie reden voor optimisme

Industrie produceert meer, en stoot minder uit

In 2017 is de totale uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten 13 procent lager dan in 1990, het referentiejaar waarop de reductie-doelstellingen voor broeikasgasuitstoot gebaseerd zijn. Dit terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. Dat meldt het CBS samen met RIVM Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers. De cijfers m.b.t. de emissies van broeikasgassen door de industrie laten zien dat de emissies weliswaar nog niet onder controle zijn, maar dat er wel een trendbreuk is in de goede richting.

Uitstoot
In 2017 is de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland, uitgedrukt in CO2-equivalenten 13 procent lager dan in 1990. Er is 163 Mton CO2 uitgestoten; net zo veel als in 1990. Het aandeel CO2 in de totale uitstoot van broeikasgassen is gestegen van 74 (1990) naar 85 procent (2017) door een halvering van de uitstoot van onder meer methaan (CH4), lachgas (N2O) en F-gassen.

De chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie hebben in 2017 14 procent (6 Mton) minder CO2 en 32 procent minder CO2-equivalenten uitgestoten dan in 1990, terwijl de productie grofweg de helft hoger is. De energiebedrijven hebben 22 procent (9 Mton) meer CO2 uitgestoten dan in 1990, bij een elektriciteitsproductie stijging van 54 procent.

Emissiereductie
Sinds 1990 wordt in Nederland ingezet op energiebesparing, met convenanten als de Meerjarenafspraken (MJA), het convenant Benchmarking en het MEE convenant als belangrijkste instrumenten. Sinds 2005 is er een emissiehandelssysteem ETS dat, door een graduele verlaging van het emissieplafond, moet leiden tot een reductie van de CO2-emissies in Europa van 20 procent in 2020 t.o.v. 1990. Na 2020 wordt het ingestelde emissieplafond sneller verlaagd met 2,2 procent per jaar (vóór 2020: 1,74 procent/jaar). Bovendien wordt een ontstaan overschot aan emissierechten sneller verkleind met 2-2,5 (2024) tot 3 Mton (2030) emissierechten. De afgelopen maanden is de CO2-prijs verdrievoudigd van zo’n 7 euro per ton naar ruim 22 euro per ton.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de voorlopige cijfers van het CBS en RIVM laten zien dat de emissie van broeikasgassen weliswaar nog niet onder controle is, maar dat er wel een trendbreuk is in de goede richting. Energie-intensieve bedrijven hebben los van de CO2-prijsontwikkeling altijd al een prikkel om energie en daarmee CO2 te besparen omdat hun energiekosten een groot deel van de productprijs vormen. Daarbovenop blijkt ook het instrument van convenanten resultaat op te leveren. Tenslotte is er het emissiehandelssysteem ETS dat zijn werk doet. De versterking van het systeem na 2020 leidt tot een sterkere jaarlijkse verlaging van het emissieplafond en het voorkomen van een overschot aan rechten. De vraag neemt toe door aantrekking van de economie. Uit die vraag en het aanbod aan rechten komt een marktprijs rollen. Dat die prijs nu zo sterk stijgt is een indicatie dat het aantal rechten serieus begint te knellen.”

VEMW, 10 september 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina