5 september 2018

ACM test noodzaak extra gastransportcapaciteit op grens

Veilingopbrengst moet behoefte extra grenscapaciteit grotendeels dekken

Uit een consultatie van landelijk netbeheerder GTS en haar Duitse collega’s blijkt dat er kennelijk een behoefte van shippers is aan extra gastransport capaciteit op de grens tussen  het Nederlandse TTF- en het Duitse Gaspool marktgebied. Volgens Europese afspraken die volgen uit de Netwerkcode CAM heeft toezichthouder ACM besloten dat een investering in extra capaciteit grotendeels (90 procent) gefinancierd moet worden door een dekking van lange termijn veilingopbrengsten van geboekte transportcapaciteit op die grens. De resterende 10 procent capaciteit moet beschikbaar blijven voor korte termijn boekingen. Dat volgt uit een besluit dat ACM maandag 3 september heeft gepubliceerd.

Procedure
In het kader van de Europese netwerkcode ‘Capacity Allocation Mechanism’ (NC CAM) zijn aangrenzende transmissiesysteembeheerders (TSB’s) verplicht om tenminste in elk oneven jaar te beoordelen of er marktvraag is naar extra – zogenaamde incrementele - capaciteit op de  grens tussen de marktgebieden waar zij het gastransport verzorgen. Als deze beoordeling in dit proces uitwijst dat er marktvraag is, wordt een incrementele capaciteitsproject gestart. De TSB’s stellen een projectvoorstel op. Na goedkeuring van een voorstel van de betrokken TSBs (Nederland: GTS) door de nationale toezichthouders (Nederland: de ACM) wordt de incrementele capaciteit in de eerstvolgende jaarlijkse jaarcapaciteit grensveiling aangeboden. Na de veiling volgt een economische test. De incrementele capaciteit wordt alleen gebouwd als het resultaat van de economische test als bedoeld in de netwerkcode NC-CAM positief is. Hiervan is sprake als de investeringskosten (gedeeltelijk) gedekt worden door lange termijn boekingen (maximaal 15 jaar) van incrementele capaciteit door netgebruikers in de jaarcapaciteitsveiling. Als de economische test  slaagt, en een investering daarmee als doelmatig kan worden beschouwd en niet leidt tot een onacceptabele verhoging van de netwerkkosten voor netgebruikers,  kan er gebouwd worden.

Project
In lijn met de genoemde procedure is landelijk gasnetbeheerder GTS in overleg met haar Duitse collega transmissiesysteembeheerders in het voorjaar van 2017 een project gestart om vast te stellen of de gasmarkt behoefte heeft aan extra transportcapaciteit op de grens van de TTF en Gaspool gasmarktgebieden. Een verplichte marktconsultatie heeft uitgewezen dat er vraag is naar extra capaciteit op de interconnectie tussen beide markten, en dat zou betekenen dat de  bestaande grenscapaciteit uitgebreid moet worden. ACM heeft vervolgens voor ieder aanbodniveau de zogenoemde f-factor vastgesteld; een getal tussen de 0 en 1. De ACM heeft voor het project dat GTS in 2017 is gestart, de f-factor vastgesteld op 0,9. Dit betekent dat bijna alle investeringskosten (90 procent) gedekt moeten worden door lange termijn transport capaciteitsboekingen. De resterende 10 procent capaciteit moet beschikbaar blijven voor korte termijn boekingen, zodat netgebruikers te allen tijde snel en adequaat kunnen inspelen op marktontwikkelingen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de toepassing van de economische test voor incrementele capaciteit onder de Europese CAM-netwerkcode is de eerste in Nederland. Van belang is dat bepaald kan worden of een uitbreiding van de transportcapaciteit solide en doelmatig is, om zo te voorkomen dat netgebruikers met ondoelmatige investeringen en kosten worden geconfronteerd. Daarmee maakt deze test het mogelijk dat netbeheerder GTS een goede afweging maakt en de bepleite uitbreiding al dan niet daadwerkelijk realiseert.”

VEMW, 5 september2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina