27 augustus 2018

Overheid werkt nieuw crisisplan gasvoorziening uit

Nederland niet langer voldoende voorbereid op langdurig gastekort

Nederland is onvoldoende voorbereid op het gedwongen afschakelen van gasgebruikers als er voor langere tijd een gastekort ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van een zware aardbeving. Dat blijkt volgens EenVandaag uit informatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die zij via een WOB-verzoek in handen heeft gekregen. Volgens VEMW functioneert de gasvoorziening in Nederland zeer betrouwbaar, ook in geval van de koude winterdag met een grote gasvraag, en internationale crises (Georgië, Oekraïne). De aardbevingenproblematiek en de kabinetsplannen om de winning van Groningengas versneld af te bouwen brengen echter verandering in de situatie. VEMW kijkt dan ook met grote belangstelling uit naar een nieuw crisisplan dat het ministerie van EZK zegt uit te werken. 


Voorzieningszekerheid

In 2016 zijn afspraken gemaakt om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de gasvoorziening in de Europese Unie te verbeteren. Doel is, ook regionaal maatregelen te kunnen nemen in geval van geopolitieke en andere crises, zoals in Georgië (2006) en Oekraïne (sinds 2009). In 2017 heeft dit geleid tot een aanpassing van de ‘Security of Supply’ verordening (SoS) en zijn solidariteitsmechanismen afgesproken om in uitzonderlijke omstandigheden in essentiële behoeften te voorzien. Elke lidstaat treft technische, juridische en financiële regelingen met andere lidstaten. In geval van Nederland zijn – op hoofdlijnen - afspraken gemaakt met België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Luxemburg.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De Europese SoS-verordening biedt een kader om de voorziening in een lidstaat qua gasaanbod veilig te stellen. Tot nu toe is de Nederlandse gasvoorziening niet wezenlijk geraakt door onderbrekingen in het aanbod omdat we naast een goede infrastructuur die ons verbindt met meerdere bronnen, ook in belangrijke mate zelfvoorzienend zijn. Die situatie is sinds dit voorjaar drastisch veranderd door de plannen van het Kabinet om de productie van het Groningenveld, die naast aardgas ook flexibiliteit levert om bijvoorbeeld in de winterpiek te kunnen voorzien, snel terug te brengen naar nul, ultimo 2030. Dat betekent dat de Nederlandse gasverbruikers in de nabije toekomst wel geraakt kunnen gaan worden, ondanks de afspraken die zijn vastgelegd in het Besluit Leveringszekerheid voor de koude winterdag (-17 oC) en de goede infrastructuur die ons met alle omliggende landen verbindt.”

Afschakelplan
Gelet op de veranderende omstandigheden heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om een concreet plan op te stellen, niet alleen vanwege het versneld afbouwen van de Groningenproductie, maar ook om grote storingen in de voorziening, of cyber- en terroristische aanvallen op te kunnen vangen. Minister Wiebes gaf in juni van dit jaar nog aan dat hij gedwongen afschakeling van gasverbruikers bij een calamiteit niet kan uitsluiten, maar dat dit in de praktijk zeer ingewikkeld is, met praktische en juridische belemmeringen en veiligheidsissues. Het afsluiten van eindverbruikers kan ‘ontwrichtende maatschappelijke gevolgen’ hebben, inclusief een ‘cascade effect’ naar toeleveranciers en afnemers in geval van grootverbruikers. 

Grünfeld vervolgt: “de nieuwe situatie met een versnelde afbouw van de winning van Groningengas vraagt om nieuwe oplossingen en regelingen. Daarbij is het van groot belang dat rekening gehouden wordt met de mogelijkheden die bijvoorbeeld grootzakelijke gasverbruikers kunnen leveren door in geval van een calamiteit een actieve bijdrage te leveren in de reductie van de gasafname. Tegen een redelijke vergoeding, zoals we dat al jarenlang kennen in de elektriciteitsvoorziening ten aanzien van nood- en regelvermogen. Waar nodig kunnen bedrijven dan direct afgeroepen worden, of werkt de netbeheerder GTS met een biedladder. Wij kijken, gelet op het grote belang van de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de gasvoorziening voor de industrie en andere grootzakelijke gasverbruikers, met grote belangstelling uit naar een nieuw crisisplan dat het ministerie van EZK zegt uit te werken.” 

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 27 augustus 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina