2 augustus 2018

Watertekort door aanhoudende droogte en lage rivieraanvoer

Watertekort door aanhoudende droogte en lage rivieraanvoer

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 278 mm en zal naar verwachting de komende twee weken stijgen naar 308 mm. Dat is in deze periode hoger dan in dezelfde periode in het recordjaar 1976. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de “Droogtemonitor” die zojuist is verschenen. De LCW geeft aan dat de effecten van de droogte voor landbouw en natuur blijven toenemen. Behalve de hoge gronden, waar de effecten het grootst, ondervinden ook andere delen van het land in toenemende mate de effecten van de droogte. De watervoorraad van het IJsselmeer en Markermeer  neemt langzaam af omdat de waterschappen de watervoorraad gebruiken om regionale wateren zoveel mogelijk op peil te houden.  De LCW heeft daarom al eerder geadviseerd om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken. Dit advies wordt nu gehandhaafd. 

De Rijnafvoer bij Lobith ligt nu rond 1000 m3/s en daalt de komende week naar verwachting tot 915 m3/s. De Maasafvoer bij St. Pieter schommelt de komende dagen tussen 30 en 35 m3/s. De verzilting neemt in het westen van het land langzaam toe, waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen waar nodig.  De waterkwaliteit is in de afgelopen week in heel het land verslechterd, mede door de hoge watertemperaturen. Dit leidt tot een toenemend aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte.

De watervraag blijft volgens de LCW de komende periode zeer hoog. Daarom nemen de waterbeheerders overal in het land de benodigde maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld extra pompcapaciteit ingezet om het waterpeil op niveau te houden en  worden boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte geïnspecteerd en waar nodig besproeid en hersteld. Tevens worden steeds vaker onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.

Industriële bedrijven ondervinden vooralsnog geen grote problemen als gevolg van de droogte. Bedrijven die koelwater lozen hebben te maken met afspraken omtrent de warmte die geloosd mag worden. Dit is geregeld in de vergunning. Vooralsnog is er voldoende ruimte in de vergunningen zodat koelwater geloosd kan worden. Ondanks dat de situatie niet problematisch is, zijn de bedrijven alert en gebruiken ze waar mogelijk minder water op hun site. Van groot belang voor de industrie in het westen van het land is het Brielse Meer. Bedrijven in het gebied Europoort/Botlek kunnen niet zonder voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit uit dit meer.  De LCW gaat in de Droogtemonitor helaas niet in op de stand van zaken met betrekking tot de waterlevering uit het Brielse Meer. VEMW roept de LCW in om hierop in de volgende monitor wel in te gaan.

Bron: LCW en VEMW