16 juli 2018

Kabinet stelt €12 mln beschikbaar voor CCS/CCU stimulering

Minister Wiebes publiceert CCS Routekaart

Het Kabinet stelt € 12 mln uit de zgn. Klimaatenvelop 2018 beschikbaar voor CC(U)S pilots en haalbaarheidsstudies om startprojecten te stimuleren. Deze projecten moeten meer zicht geven op de werkelijke kosten, die per project zeer kunnen verschillen door uiteenlopende variabelen, zoals de afvanglocatie, het volume en de concentratie van de afgevangen CO2 en het te vormen aansprakelijkheidsregime. Dat meldt minister Wiebes (EZK) de Tweede Kamer als reactie op een CCS-notitie en twee –onderzoeken, waaronder de CCS Routekaart.

Onderzoeken
In opdracht van de Tweede Kamer heeft minister Wiebes onderzoek laten doen naar het ‘Transport en opslag van CO2 in Nederland’, uitgevoerd door EBN en Gasunie, en een Routekaart CCS laten opstellen door De Gemeynt. Daarnaast is een notitie van Kalavasta verschenen met ‘Aanbevelingen succesvolle en kosteneffectieve implementatie CCS in Nederland’.

Klimaatakkoord
Aan de Sectortafel Industrie van het Klimaatakkoord is gesproken over de verschillende maatregelen die nodig zijn om de aanvullende CO2-reductieopgave van 14,3 Mton te halen. Voor de industrie is CCS een noodzakelijk instrument om de uitstoot van CO2 op korte termijn zo ver terug te brengen, vooral voor essentiële sectoren waar op korte termijn geen kosteneffectieve alternatieven zijn. Bij de ontwikkeling van CCS is het belangrijk dat de investeringen die gedaan worden ook over een langere periode kunnen worden gerechtvaardigd, zowel op bedrijfsniveau als vanuit maatschappelijk oogpunt. Per project zal een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden ten opzichte van alternatieven. Hierbij kijken overheid, wetenschap, maatschappelijke groeperingen en de industrie naar een breed aantal aspecten, zoals kostprijsontwikkeling, risico’s, toepasbaarheid in de tijd, CO2-reductie en bijdrage aan de algehele energietransitie. De Routekaart CCS biedt een afwegingskader.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het is goed dat er een afwegingskader voor CCS-projecten tot stand is gekomen. De ambitieuze emissiedoelen in 2030 (49% CO2-reductie) en 2050 (95%) in Nederland zijn ambitieus. CCS kan daaraan een cruciale bijdrage leveren. Waar de nadruk in eerste instantie zal liggen op opslag (CCS), zal naar verwachting meer en meer ingezet worden op hergebruik (CCU) van koolstof. Wij zijn verheugd over de publicatie van de Routekaart CCS, waar ook wij een bijdrage aan hebben geleverd. De opties voor CCU zijn onder meer opgenomen in de Routekaart Chemie.”

VEMW, 16 juli 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina