12 juli 2018

Pilotproject ‘Bezien vergunning’: bedrijven en overheid trappen af

VEMW gastheer bij overleg.

Zo’n 40 bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat  (RWS) hebben op 10 juli bij een door VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst vernomen wat hun de komende tijd staat te wachten. In de tweede helft van 2018 gaat RWS namelijk onderzoek doen naar de vergunning van in totaal 70 bedrijven. Rijkswaterstaat wil weten of en in hoeverre de vergunningen nog actueel zijn.

Het beleid omtrent (potentieel) zeer zorgwekkende en opkomende stoffen is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is de kennis over (risico’s van) stoffen in de afgelopen jaren toegenomen. Dat roept de vraag op of de vigerende vergunning van de bedrijven strookt met het nieuwe beleid en de nieuwe kennis. Om die vraag te beantwoorden schakelt RWS een tweetal adviesbureaus in. De adviseurs zullen de vergunning van de bedrijven ‘bezien’ en kijken hoe deze zich verhoudt tot de bedrijfsprocessen en de nieuwe kennis over stoffen.

Voor het pilotproject heeft RWS een dwarsdoorsnede gemaakt van haar vergunningenbestand. De geselecteerde bedrijven zijn met andere woorden afkomstig uit het hele land. Na afloop krijgen de bedrijven een zogenaamd feitenrapport. Waar nodig zal de feitelijke actualisatie van de vergunning in gang worden gezet. Na de uiteenzetting van het beleid door het Ministerie en van het pilotproject door RWS ging een vertegenwoordiger van het IPO in op een ander onderzoek waar een aantal van de bedrijven ook mee te maken zullen krijgen. Provincies willen namelijk weten welke zeer zorgwekkende stoffen in het milieu komen via lucht en water. In dat kader zullen zij via de omgevingsdiensten na de zomer starten met een uitvraag.

De bedrijven gaven aan het belang van het onderzoek in te zien. Zij vinden het belangrijk dat er een zo efficiënt mogelijk  traject wordt doorlopen. Daarnaast willen zij worden betrokken bij het project en de afwegingen die daaromtrent worden gemaakt. Dat laatste zou geborgd moeten zijn aangezien VEMW zitting heeft in de bestuurlijke klankbordgroep.

Bron: VEMW


Tags: Afvalwater