10 juli 2018

VEMW verheugd over resultaat eerste fase Klimaatakkoord

Brede overeenstemming voorstel hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord

Vandaag is een voorstel gepresenteerd voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord in Nederland. Dit voorstel is tot stand gekomen door overleg tussen de overheid en een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van partijen aan verschillende sectortafels ( industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en elektriciteit). VEMW heeft actief bijgedragen aan de industrietafel en de elektriciteitstafel en is verheugd over het door alle partijen overeengekomen resultaat. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar een Klimaatakkoord dat het kabinet eind dit jaar wil afsluiten en dat de mogelijkheid biedt voor de industrie en andere energie-gebruikende sectoren om forse stappen te zetten in de transitie naar een duurzame samenleving.

Elektriciteitstafel
Elektrificatie speelt een sleutelrol bij de verduurzaming van de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Aan de elektriciteitstafel is afgesproken om de succesvolle aanpak van onrendabele top subsidiëring, kostenreductie en programmatische uitrol van duurzaam productievermogen te intensiveren. Hierdoor groeit het aandeel CO2-vrije elektriciteitsproductie fors en wordt ruim 20 Mton CO2-uitstoot bespaard. Minstens zo belangrijk zijn de voorstellen om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie te borgen. Zo bevat de bijdrage van de elektriciteitstafel voorstellen die groei van duurzaam aanbod combineren met behoud van de huidige hoge betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. Tevens worden maatregelen voorbereid om de kostenstijging te beperken en het huidige doelmatige en goed functionerende marktmodel te borgen.

Cruciaal hiervoor is de omslag van aanbod- naar vraagsturing. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij zijn verheugd over de overgang van stimulering van de CO2 vrije elektriciteitsproductie naar CO2 vrije elektriciteitsconsumptie, omdat hiermee op doeltreffende en doelmatige wijze de transitie wordt bevorderd. Door de vraag te stimuleren wordt groei van duurzaam aanbod mogelijk gemaakt. Een aanbod dat gelijke tred houdt met afzetmogelijkheden in industrie en andere sectoren. Op haar beurt faciliteert de groei van flexibele vraag vanuit de industrie de toename van weersafhankelijk duurzaam elektriciteits-productievermogen. Wanneer de zon niet schijnt en het onvoldoende waait kan de industrie hulp bieden door tijdelijk en gedeeltelijk af te schakelen of om over te schakelen op andere energiebronnen. Door het afbouwen van de subsidiëring van duurzame energieproductie komen middelen vrij om de onrendabele top van elektrificatie en andere CO2-reductiemaatregelen in de industrie te financieren.”

Industrietafel
Met de grootschalige uitrol van energiebesparing, elektrificatie en de afvang en opslag of hergebruik van CO2 kan de industrie de opgave van het kabinet realiseren van ruim 14 Mton uitstootvermindering. Aan de industrietafel zijn hiertoe voorstellen gedaan die perspectief bieden op een klimaatneutrale, circulaire industrie met een florerende toekomst. Naast het gebruik van reeds nu beschikbare technologieën wordt fors en tijdig ingezet op innovatie, demonstratieprojecten en technologie-opschaling. Hiervoor worden programma’s opgezet voor  groene waterstof, hergebruik van producten en materialen, toepassing van biomassa en de ontwikkeling van elektrische oplossingen voor hoge temperatuurtoepassingen in de industrie.

Met de versnelling van de industrietransitie, die tot 2030 extra investeringen vergen van € 15-20 miljard, neemt Nederland internationaal een koppositie in. Het maatschappelijk belang van deze investeringen rechtvaardigt een bijdrage van de overheid ter dekking van deze kosten die oplopen tot zo’n € 1 miljard in 2030. Daarnaast is overheidsregie nodig om de benodigde infrastructuur tijdig te realiseren en de vergunningverlening gestroomlijnd te laten plaats vinden en is een stabiel wettelijk kader noodzakelijk om investeringszekerheid te creëren die bedrijven in Nederland in staat stelt nieuwe waardeketens te ontwikkelen.

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW: “Er ligt een ongekende opgave op ons te wachten om de Klimaatdoelstellingen te realiseren. De grote winst van de overeenstemming over het voorstel ligt besloten in de breed gedragen, meerjarige programmatische aanpak om de enorme CO2-reductieopgave te kunnen realiseren en tegelijkertijd de concurrentiepositie van het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven te benutten.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Grünfeld (Algemeen directeur van VEMW), telefoonnummer 0348 48 43 57.

VEMW, 10 juli 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina