5 juli 2018

VEMW: Voorstel waterschappen voor aanpassing belastingstelsel vooral gemiste kans

Gemengde gevoelens bij voorstellen bestuur UvW

Nog net voor de zomer kwamen ze naar buiten: de voorstellen van het bestuur van de Unie van Waterschappen gericht op aanpassing van de waterschapsbelastingen. Het nieuwe stelsel moet de kosten voor waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen. Bovendien moet het nieuwe stelsel ruimte bieden voor ‘maatwerk’. Het Uniebestuur sluit aan bij het eindadvies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen.

Het belastingstelsel bestaat uit drie belastingen: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Voor alle drie de heffingen worden aanpassingen gepresenteerd. Voor de watersysteemheffing komt er een nieuwe systematiek van kostentoedeling, het zogeheten Gebiedsmodel. Door dit model te hanteren worden volgens het Uniebestuur de bijdragen aan het watersysteembeheer “zo eerlijk en duidelijk mogelijk verdeeld over de groepen die profijt hebben van die taak”.

Voor waterafhankelijke bedrijven zijn vooral die andere twee heffingen van belang: de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Deze heffingen worden op een andere leest geschoeid. Bij de zuiveringsheffing wordt kostenveroorzaking als leidend principe gehanteerd. Dat impliceert volgens het Uniebestuur onder andere dat de lozers van nitriet, nitraat en fosfor meer moeten gaan betalen. Dat geldt ook voor lozers die een grote hoeveelheid water per uur lozen (ongeacht de samenstelling van dat water). Dat is volgens het Uniebestuur nodig omdat dit invloed heeft op de dimensionering van zuiveringstechnische werken. Het Uniebestuur wil ‘beter inspelen op waardevol afvalwater’ door ruimte te scheppen voor maatwerk, bijvoorbeeld bij fosfaatterugwinning. Voor wat betreft de verontreinigingsheffing wordt het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ consequenter toegepast. 


VEMW heeft gemengde gevoelens bij de voorstellen van het Uniebestuur. Roy Tummers, directeur Water van VEMW: “het is goed dat de nieuwe zuiveringsheffing, meer dan de huidige, op werkelijke kosten wordt gebaseerd. De verruiming van de mogelijkheden om maatwerk toe te passen juichen wij eveneens toe. Desondanks zijn we teleurgesteld over de kleine stapjes die het Uniebestuur op dit punt wil zetten. Wij vinden dat de waterschappen veel te voorzichtig zijn en een grote kans laten liggen om te komen tot echt doelmatige en duurzame oplossingen op het niveau van de hele keten”. Ook andere onderdelen van het voorstel kunnen niet rekenen op de instemming van VEMW. Tummers: “Wij vinden het niet juist om nitriet en nitraat in de formule te betrekken en zien totaal niks in het idee van de waterschappen om te kijken naar de instelling van een heffing op onttrekkingen van oppervlaktewater. 


Bron: VEMW, 5 juli 2018

Voor meer informatie klik hier.

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina