3 juli 2018

Overeenstemming Europees Clean Energy Package

Nederlandse systeem GvO’s blijft in stand

Vorige week hebben de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie in een zogenaamde trialoog politieke overeenstemming bereikt over het ‘Clean Energy Package’. Daarin is een doel opgenomen van 32,5 procent energiebesparing in 2030, 32 procent inzet van hernieuwbare energie en afspraken met de lidstaten m.b.t. het monitoren en rapporteren van de relevante ontwikkelingen. Het succesvolle Nederlandse systeem van Garanties van Oorsprong (GvO’s) blijft in stand.

Doelen
In de Europese Unie moet volgens de Renewable Energy Directive (RED) de inzet van hernieuwbare energie (Renewable Energy Sources, RES) in 2030 op een niveau liggen van 32 procent. In het pakket is in de Energy Efficiency Directive (EED) een absolute energiebesparingsdoelstelling opgenomen van 32,5 procent op EU-niveau in 2030. Per lidstaat gelden er voor de periode 2021-2030 bindende, aantoonbare energie besparingsdoelen van 0,8 procent per jaar. Indien een lidstaat hieraan niet – toereikend – voldoet, zal de Europese Commissie aanvullende maatregelen opleggen. Het is aan de lidstaat hoe het doel te bereiken, met maatregelen in onder meer de industrie, de gebouwde omgeving en mobiliteit. Omdat de doelstelling absoluut is, zal in geval van een economische groei meer bespaard moeten worden.

Het Clean Energy Package kent ook een onderdeel ‘Governance’. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de monitoring en rapportageverplichtingen voor de lidstaten. Zij moeten integrale nationale energie- en klimaatplannen opstellen. Duidelijk moet worden hoe de decarbonisatie wordt ingevuld om de Parijs Klimaatakkoorden te realiseren, inclusief aandacht voor de voorzieningszekerheid, veiligheid, de interne energiemarkt en de concurrentiepositie.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de gestelde doelen zijn in lijn met het ingezette klimaatbeleid van Parijs. Een ongekende uitdaging, die in Nederland voortvarend opgepakt is, met de invulling van de transitiepaden, de Klimaatwet en het in ontwikkeling zijnde Klimaatakkoord, waarvan volgende week de hoofdlijnen gepresenteerd worden. Hoewel de hoofddoelstellingen van het Clean Energy Package op EU-niveau liggen , doen deze zich zeker gevoelen in de lidstaten en afzonderlijke groepen van energieverbruikers waaronder de industrie. De governance afspraken zullen hier zeker een belangrijke rol in spelen. Wij zijn verheugd met het compromis ten aanzien van de zogenaamde  ‘Garanties van Oorsprong’. Het pakket stelt duidelijk dat er in stimuleringsmaatregelen voor hernieuwbare energie geen stapeling van ondersteuning mag plaatsvinden door én subsidie én GvO’s toe te kennen. Maar is aan de lidstaten om hieraan uitvoering te geven. Het succesvolle systeem van GvO’s in Nederland kan daarmee in stand blijven en dat was ook onze inzet.”

VEMW, 3 juli 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina