19 juni 2018

Structuurvisie Ondergrond naar de Tweede Kamer

De Structuurvisie Ondergrond is 11 juni 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze Structuurvisie geeft het kabinet zijn visie op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond. Er is volgens het kabinet een balans gevonden tussen het beschermen van het grondwater, met het oog op het nationaal belang van de drinkwatervoorziening, en het benutten van de ondergrond voor mijnbouwactiviteiten met name in het licht van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Klimaatdoelstellingen
De ondergrond zal in toenemende mate ruimte moeten bieden aan mijnbouwactiviteiten als geothermie en opslag van energiedragers als stikstof, waterstof en perslucht. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen halen is bovendien CO2-opslag in de ondergrond noodzakelijk. In de Structuurvisie wordt benadrukt dat de belangenafweging en besluitvorming bij toekomstige concrete initiatieven plaatsvindt in goede samenwerking met alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, waarbij het borgen van veiligheid en belangen van de burgers belangrijke thema’s zijn.

Structuurvisie in 6 punten:

  • Veel aandacht voor veiligheid en het tijdig betrekken van de omgeving bij nieuwe activiteiten in de ondergrond.
  • Provincies hebben het voortouw bij het aanwijzen van gebieden voor drinkwaterwinning.
  • In deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land. Aardgaswinning uit bestaande kleine velden is nog enige tijd nodig.
  • Zoveel mogelijk benutten van potenties voor geothermie.
  • De winning van schaliegas wordt uitgesloten, ook na deze kabinetsperiode.
  • CO2-opslag op zee. Nu geen CO2-opslag op land, wel mogelijkheden op land onderzoeken.

Grondwater voor de industrie
VEMW heeft bij de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond veelvuldig gewezen op het belang van de bescherming van het grondwater dat door bedrijven wordt gewonnen voor de bereiding van voedingsmiddelen en dranken. Hoewel geen nationaal belang wordt de winning van grondwater voor de levensmiddelenindustrie meegenomen bij de uitwerking van de maatschappelijke opgave voor de drinkwatervoorziening. Volgens het kabinet is in het geval van een (private) industriële winning een andere beschermingsregime nodig dan bij de openbare drinkwatervoorziening. Het kabinet erkent dat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde grondwaterlichamen en dat de belangen van de drinkwatervoorziening en de levensmiddelenindustrie vergelijkbaar zijn, namelijk de behoefte aan voldoende schoon grondwater. Om die reden is bescherming wel degelijk van belang.

Provincies faciliteren
Deze taak wordt aan de provincies toebedeeld. Provincies moeten bedrijven faciliteren bij het opstellen van feitendossiers voor industriële onttrekkingen en monitoringsplannen. Het feitendossier een document dat inzicht geeft in de kwaliteit van het onttrokken water, de risico’s voor de grondwateronttrekking, de oorzaken en de maatregelen om deze risico’s te verminderen. Het monitoringsplan bestaat onder andere uit een nulmeting en de wijze waarop de toestand van het onttrokken (ruwe) water wordt gevolgd. Het opstellen van feitendossiers is als maatregel opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen en is daardoor verplicht.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en VEMW


Tags: Grondwater