11 juni 2018

Ontwikkelingen energietransitie gaan grote gevolgen hebben

Effecten en gevolgen voor bedrijven en instellingen

De energievoorziening gaat de komende jaren drastisch veranderen. Met nieuwe energiedragers zoals waterstof, windparken op zee en uitkoppeling van energie. Met een spanningsveld tussen de betrouwbaarheid van de voorziening, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met een spanningsveld tussen de betrouwbaarheid van de voorziening, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met nieuwe mogelijkheden als blockchain management en met uitdagingen zoals dataveiligheid in een complexere omgeving. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de VEMW Energiedag die op 7 juni plaatsvond op de BP Raffinaderij in Rotterdam-Europoort. 

Mogelijkheden
Ruben Beens, algemeen directeur van BP Nederland hield de VEMW-leden voor dat de uitdaging ligt in het samen oppakken van ontwikkelingen en het genereren van ideeën, en het gezamenlijk optrekken bij de realisatie. Cas König, directeur Groninger Seaports lichtte zijn ambitie toe om in 2050 een CO2-neutrale haven te kunnen realiseren via een masterplan en een roadmap. Met innovatieve flexibele waterstofleidingen die per 3 km uitgerold kunnen worden, en met de ontwikkeling van een gelijkstroom distributienetwerk en een waterstofinfrastructuur. Marcel Weeda, manager van TKI Waterstof lichtte de Waterstof Routekaart toe. Waterstof is geen nièuwe energiedrager: stadsgas bestond al voor 60 procent uit waterstof en in de huidige energievoorziening is het de drager van 10 procent van onze energiebehoefte. In de transitie is het molecuul waterstof essentieel. Die zal alleen anders geproduceerd gaan worden, langs een blauwe (uit aardgas met CCS) en groene route (uit elektriciteit via elektrolyse). René Kerkmeester ging in op de mogelijkheden van de ICT-tool blockchain management, waarbij de consument de spil wordt van het energiesysteem, de balanceringsmarkt versterkt kan worden (netstabiliteit: matchen van vraag en aanbod) en de rol van de PV-partij overgenomen kan worden. TenneT werkt al aan een digitale strategie om de mogelijkheden te kunnen gaan realiseren.  

Uitdagingen
Een belangrijke uitdaging is de betaalbaarheid van duurzame alternatieven. Bij wind op zee en zon-PV zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet. Ook bij groene waterstof, hoewel nog twee keer zo duur als grijze waterstof. Omdat vraag en aanbod fors gaan veranderen is meer flexibiliteit in het voorzieningensysteem vereist, maar dat kan ten koste gaan van het aantal bedrijfsuren van een installatie, en daarmee de rentabiliteit. De veranderingen, inclusief blockchain management leiden tot een forse toename van gegevens en vragen om regels voor het gebruik daarvan, waaronder toegang tot data voor specifieke partij(en). En om regie voor het opstellen én toepassen van de data, ook in cross-sectorale samenwerking. Volgens Douwe Wielenga, projectleider RLi, is er geen overtuigend bewijs dat de energievoorziening onveiliger wordt, maar waakzaamheid is wel geboden door de toegenomen complexiteit én dataverkeer. Er zal meer onderzoek moeten plaatsvinden, ook in Europees verband, onder meer op het gebied van kennisinfrastructuur en te nemen non-regret maatregelen. Teneinde de voorziening betrouwbaar te houden, zonder dat het ten koste gaat van de mogelijkheden die een open markt biedt.

VEMW, 11 juni 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina