7 juni 2018

Uitfasering Groningengas volgens minister op schema

Materialiseren potentieel industrie vereist navigatie-instrument

Minister Wiebes (EZK) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het kabinet op schema ligt bij het realiseren van het ‘basispad’ om de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen. Met een aantal additionele maatregelen zou het mogelijk zijn om al per oktober 2020 onder het door de SodM geadviseerde winningsniveau van 12 mrd m3 (bcm) uit te komen. Als alle maatregelen zich daadwerkelijk materialiseren moet oktober 2022 het niveau onder de 4 bcm uit kunnen komen in een gemiddeld gasjaar. VEMW ziet in de brief van de minister de bereidheid en een uitnodiging om te overleggen over een navigatie-instrument om het industrie potentieel te kunnen materialiseren.

Maatregelen

Op 29 maart kondigde minister Wiebes een lijst van maatregelen aan om de afbouw van de winning van Groningengas te realiseren. De belangrijkste bijdragen moeten komen van een nieuw te bouwen stikstofinstallatie in Zuidbroek (7 bcm; investering 0,5 mrd euro), ombouw van de 53 grootste verbruikers van Groningengas (elektriciteitsproductie en industrie) naar H-gas (3,4 bcm, netinvestering 220 mln euro) en versnelde reductie van de export, met name naar Duitsland (3-4 bcm). De minister kondigde ook additionele maatregelen aan, zoals  extra inkoop van stikstof (1-1,5 bcm) en een extra afname van de Duitse (0,7 bcm) en Franse (0,3 bcm) vraag - voor nog snellere reductie van de vraag naar Groningengas. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om de G-gasopslag Norg te vullen met geconverteerd hoogcalorisch gas, pseudo G-gas. Verduurzaming van de gebouwde omgeving moet 0,4-1,8 bcm opleveren, en een nieuw te exploreren off shore gasveld 1 bcm.

Navigatie-instrument

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is verheugend dat de minister in zijn Kamerbrief zo positief is over de bereidheid van grootverbruikers van G-gas om hun G-gasverbruik uit te faseren en om te bouwen naar hetzij hoogcalorisch gas (H-gas), hetzij een duurzame oplossing, zoals elektrificatie, biomassa-inzet, stoomvoorziening of warmtenet. Wij stellen vast dat bedrijven hebben aangegeven bereid te zijn serieus te kijken naar alternatieven. En daarbij is duidelijk geworden dat er vele onbeantwoorde vragen zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op een H-gasaansluiting, verhoogde emissie-eisen voor NOx, uitbreiding van de elektriciteitsaansluiting, rollen, taken en bevoegdheden en de kosten(allocatie). Tijdens een Ronde Tafelgesprek met de Tweede Kamer op 17 mei jl. heeft VEMW aangegeven  dat bedrijven hiervoor een navigatie-instrument nodig hebben. Wij zien in de brief van de minister de bereidwilligheid en een uitnodiging met ons in overleg te gaan over de uitwerking van zo’n navigatie-instrument, om het potentieel dat de minister aan de Kamer meldt te kunnen materialiseren.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 7 juni 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina 

Tags: Groningengas