5 juni 2018

Offshore energiesysteemintegratie levert klimaatwinst op

Visie en actieplan moeten onderdeel Noordzeestrategie worden

Het Nederlandse deel van de Noordzee kan een spil zijn in het versnellen van de energietransitie om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Door systeemintegratie met slimme  - infrastructurele - koppelingen, waarbij de kansen worden benut die enerzijds de afname van offshore olie- en gasproductie en anderzijds de toename van windparken op zee bieden. Een consortium onder leiding van TNO heeft met ondersteuning van de Topsector Energie  de verschillende technische opties, inclusief economische haalbaarheid verkend in het zogenaamde North Sea Energy programma (NSE).

Integratie
TNO c.s. hebben meerdere opties voor systeemintegratie op de Noordzee bekeken, waaronder het elektrificeren van olie- en gasplatformen, het (her)gebruik van gasinfrastructuren voor transport van windenergie in de vorm van waterstof, en het gebruiken van uitgeproduceerde gasvelden inclusief de transportleidingen voor de ondergrondse opslag van CO2 (CCS). Door extra wind op zee (11,5 GW) is een reductie van 4 Mton CO2-uitstoot mogelijk. Tot 2030 kunnen CO2-afvang en -opslagprojecten in de industrie en afvalverwerking ongeveer 7 Mton CO2 per jaar reductie opleveren.

Door de integrale aanpak hebben de onderzoekers ook nieuwe inzichten gekregen over de gevolgen voor het ruimtegebruik, de kosten en baten voor het milieu, de impact van systeemintegratie op verschillende economische sectoren (scheepvaart, visserij, recreatie, e.d.) en mogelijke synergiën. In een Noordzee scenario studie door PBL (2018) wordt het ruimtebeslag van een sterk groeiende offshore windsector (60 GW in 2050) op 17-26% van de totale ruimte geschat. Het opnieuw gebruiken van de olie- en gaswinninginfrastructuur vermijdt volgens de huidige inzichten 6,7 miljard euro investeringen in het opruimen van die infrastructuur, waarvan 55 procent op zee.

Strategie
De onderzoekers stellen voor om een visie en actieplan voor offshore systeemintegratie op te stellen als onderdeel van de Noordzeestrategie. De Rijksoverheid zou sturing kunnen geven door de samenwerking op de Noordzee te bevorderen en haar Staatsdeelnemingen TenneT, Gasunie en EBN in te zetten. Indien het regelgevend kader daarbij barrières oplevert, stellen zij voor dat kader tijdig aan te passen om de implementatie van systeemintegratie opties niet onnodig te vertragen. Op korte termijn zou extra marktstimulering nodig zijn om CO2-besparing te realiseren om grootschalige investeringen in bijvoorbeeld CCS rendabel te kunnen maken.

VEMW, 5 juni 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina