5 juni 2018

Chemelot anticipeert op toenemende zoetwaterstress

Duurzame waterbron moet afhankelijkheid van Maaswater verminderen

Is het mogelijk om het gezuiverde afvalwater (ofwel het effluent) afkomstig van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) én van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) toe te passen als koel- en proceswater op industriepark Chemelot? Die vraag willen USG (verantwoordelijk voor de levering van utilities aan bedrijven op Chemelot), Sitech (verantwoordelijk voor de IAZI) en het Waterschapsbedrijf Limburg (verantwoordelijk voor de RWZI) graag beantwoord zien. Daartoe gaan de partijen met behulp van adviesbureau Witteveen&Bos een studie uitvoeren waarvan de eerste resultaten eind 2018 worden verwacht. 

Alternatief
USG en Sitech kijken naar alternatieven voor de huidige zoetwatervoorziening. Daarbij willen zij vooral minder afhankelijk worden van het Maaswater dat uit het nabijgelegen Julianakanaal wordt onttrokken. Tevens willen zij, vanuit de duurzaamheidsdoelen die ze zich hebben gesteld, werk maken van waterhergebruik. Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater is bekend dat het aanbod van zoetwater in de toekomst niet altijd toereikend is voor de vraag. De scenario’s laten zien dat in de toekomst vaker watertekorten kunnen optreden door onder meer klimaatverandering. Ook in Limburg zal de waterstress op termijn toenemen. Daar komt bij dat een lagere waterafvoer van de Maas (in de zomer) leidt tot verslechtering van de waterkwaliteit in het Julianakanaal. Dat is zeer ongewenst met het oog op de bedrijfsvoering van de demiwaterfabriek op Chemelot.

Circulair
Met deze studie wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor hergebruik van het effluent van één of meer RWZI. Dat zou betekenen dat gezuiverd communaal afvalwater wordt aangewend voor de productie op Chemelot. Een dergelijke circulaire oplossing waarbij een reststroom van de ene partij wordt ingezet als grondstof voor een andere partij kan leiden tot grote duurzaamheidswinst. Dit is eerder al aangetoond door DOW Terneuzen alwaar een dergelijke circulaire oplossing daadwerkelijk is geëffectueerd. 

Bron: Utilities en VEMW, 5 juni 2018

Meer informatie vindt u hier

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina