4 juni 2018

ILT: Grondwaterkwaliteit onder druk bij aanleg bodemenergiesystemen

Gedrag boorbedrijven leidt tot onaanvaardbare risico’s

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen. Dit geldt voor elf van de dertien onderzochte bedrijven. Daardoor kan de kwaliteit van het grondwater worden aangetast. ILT noemt dit onaanvaardbaar.

Bij inspecties van ILT is gebleken dat boorploegen kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden, niet goed afdichten. Daardoor kunnen verontreinigingen mobiel worden en naar schone grondwaterlagen stromen. Ook bleken sommige bedrijven slootwater als werkwater te gebruiken. Ook dat kan leiden tot vervuiling van grondwater.

De ILT laat weten dat zij van boorbedrijven verwacht dat zij individueel én als branche een verbeterslag maken. Ook dit jaar vinden er weer controles plaats. Dit betreft zowel herinspecties bij boorbedrijven die een dwangsom hebben gekregen als ook inspecties bij bedrijven waar de ILT nog niet is geweest.

VEMW vindt de resultaten van de inspecties verontrustend en onacceptabel. De praktijken van de boorbedrijven kunnen leiden tot verontreiniging van grondwater dat door bedrijven gebruikt wordt voor de productie van bijvoorbeeld voedingsmiddelen en frisdranken. Daarnaast kunnen er effecten optreden op de openbare drinkwatervoorziening.

De toepassing van bodemenergiesystemen kan een bijdrage leveren aan de energietransitie maar daarvoor is volgens VEMW vereist dat de risico’s op vervuiling van grondwater adequaat worden beheerst. Dat vraagt onder meer om een zorgvuldige uitvoering van booractiviteiten. Boorbedrijven die de vereiste zorgvuldigheid niet in acht nemen, moeten wat VEMW betreft een forse boete krijgen en hun erkenning kwijt raken als zij, na te zijn gewaarschuwd, geen verbetering laten zien.

4 juni 2018, Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport en VEMW 

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina