30 maart 2018

Gaswinning Groningen gehalveerd in 4 jaar

Realisatie vergt kader uitfasering grootverbruikers industrie

De gaswinning uit het Groningenveld wordt op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd. In 2030 geheel en in 2022/23 al gehalveerd. De belangrijkste bijdragen moeten komen van een nieuwe stikstofinstallatie (7 mrd m3; investering 0,5 mrd euro), ombouw van de grootverbruikers van Groningengas in de industrie naar H-gas (2,3-4,4 mrd m3) en versnelde reductie van de export, met name naar Duitsland (3-4 mrd m3). Het Kabinet stelt in haar Kamerbrief dat de economische en financiële gevolgen van ondergeschikt belang zijn: alles draait om veiligheid en leveringszekerheid. Om het complexe en diverse ombouwpotentieel in de industrie te kunnen ontsluiten is volgens VEMW een concreet kader onontbeerlijk.

Uitfasering

Minister Wiebes (EZK) geeft de Tweede Kamer in zijn gasbrief aan de gaswinning uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig te beëindigen. De inzet van het Kabinet gaat daarmee verder dan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die adviseerde om de productie van het Groningengas zo snel mogelijk omlaag te brengen van 21,6 naar 12 mrd m3 per jaar. Op zijn laatst in 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, moet een nieuwe stikstofinstallatie (7 mrd m3) gebouwd worden in Zuidbroek. Die vergt een investering van 0,5 mrd euro. De minister ziet daarnaast mogelijkheden om meer stikstof in te kopen, met een potentieel van 1-1,5 mrd m3. En een recente vondst van een nieuw laagcalorisch gasveld op de Noordzee kan mogelijk geëxploreerd gaan worden. Marktpartijen worden over de opties geconsulteerd én uitgedaagd met alternatieven te komen die effectiever zijn en sneller gerealiseerd kunnen worden.

Het kabinet ziet ook mogelijkheden om de export van Groningengas – met name naar Duitsland – versneld te verminderen met 3, mogelijk 4 mrd m3. Het potentieel daar is de ombouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale en de bouw van een mengstation en een stikstoffabriek.    

Industrie

De minister heeft 200 Nederlandse grootverbruikers van laagcalorisch gas (G-gas) per brief (19 januari en 8 februari) laten weten dat zij hun G-gasgebruik – bij elkaar 4,4 mrd m3 - moeten uitfaseren en in 2022 geheel stoppen. In zijn kamerbrief van donderdag geeft de minister aan dat met een omschakeling van de 8 grootste verbruikers van laagcalorisch gas 2,3 mrd m3 uitgefaseerd kan worden. Komen daar nog eens 45 grote verbruikers bij dan neemt dit toe tot 3,4 mrd m3. Kosten in alleen al de netwerken: 55 respectievelijk 200 mln euro (± 40%). 

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Bedrijven zijn bereid om bij te dragen aan oplossing van de problematiek. De 200 grootverbruikers kennen een grote diversiteit in omvang, bedrijfsvoering, productieprocessen en complexiteit. Het vraagt onderzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen in de installaties, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld als het gaat om elektrificatie van de warmtevraag, aansluiting op een stoom- of warmtenet inclusief back-upvoorziening en de vergunningverlening als het gaat om emissie-eisen bij omschakeling naar hoogcalorisch gas.  Realisatie van het uitfaseringspotentieel vergt opstelling van een kader, met een uitwerking van gemeenschappelijke uitgangspunten, die het mogelijk maken om tot concrete afspraken te komen. Wij zijn bereid om met het ministerie gesprekken aan te gaan om tot een kader te komen, en daarmee de weg te openen voor de minister om tot concrete invulling te komen met de bedrijven.”

Meer informatie kunt u hier vinden.


VEMW, 30 maart 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina