28 maart 2018

Industrie ziet mogelijkheden uitfasering Groningengas

Gemeenschappelijk kader maakt concrete afspraken mogelijk

De door de minister Wiebes (EZK) aan 200 grootverbruikers gestelde deadline (1 maart 2018) om te komen met een plan hoe het verbruik van Groningengas uiterlijk in 2022 te stoppen, levert een duidelijk beeld op: bedrijven stellen zich constructief op en doen hun best om oplossingen te ontwikkelen. Zij zien mogelijkheden voor de uitfasering van Groningengas door energiebesparing, ombouw naar hoogcalorisch aardgas en verduurzaming van de warmtebehoefte. Complexe operaties met diverse uitdagingen en onzekerheden. Zij vragen de minister om met hun vertegenwoordigende organisaties gemeenschappelijke uitgangspunten vast te stellen die het mogelijk maken om tot concrete afspraken te komen. Dat maakt VEMW op uit de reacties die haar leden de minister hebben gestuurd.

Uitfasering
Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer in januari laten weten het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te volgen om de productie van het Groningengas zo snel mogelijk omlaag te brengen van 21,6 naar 12 mrd m3 per jaar. De minister heeft 200 Nederlandse grootverbruikers van laagcalorisch gas (G-gas) per brief (19 januari en 8 februari) laten weten dat zij hun G-gasgebruik moeten uitfaseren en in 2022 geheel  stoppen. Zij hebben tot 1 maart jl. de tijd gekregen om de minister in kennis te stellen hoe zij dat voor zich zien. De minister komt naar verwachting deze week met zijn Kamerbrief waarin hij zal aangeven hoe zo snel mogelijk invulling te geven aan het advies van SodM.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de reacties van onze lidbedrijven zijn duidelijk: er bestaat begrip voor de situatie in Groningen en er is een grote bereidheid om te onderzoeken hoe ze hun vraag naar aardgas van Groningenkwaliteit kunnen uitfaseren. Daarbij wordt informatie uitgevraagd, overleg gevoerd en worden alternatieven afgewogen.  Het kost tijd om die activiteiten te ondernemen en antwoord op vragen te krijgen. Een concreet plan per bedrijf vergt duidelijkheid over een aantal zaken. Bestaat de mogelijkheid om over te stappen op hoogcalorisch gas, en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden kan dat gerealiseerd worden? Wat betekent zo’n overstap voor de verleende vergunningen bijvoorbeeld t.a.v. de NOx-uitstoot? Is er voldoende netcapaciteit beschikbaar als ik ga elektrificeren? Hoe worden de kosten verdeeld? Hoe is de back-up geregeld als ik ga aansluiten op een stoom- of warmtenet?” 

Gemeenschappelijk kader
Bedrijven zijn bereid om naar beste kunnen een bijdrage aan de problematiek te leveren. Het ontbreekt aan een helder kader waarin de mogelijkheden en meest kosteneffectieve maatregelen worden verkend, inclusief de financiering daarvan.

Grünfeld vervolgt: “de 200 grootverbruikers van Groningengas kennen een grote diversiteit in omvang, bedrijfsvoering, productieprocessen en complexiteit. Zij vragen de minister om met hun vertegenwoordigende organisaties gemeenschappelijke uitgangspunten vast te stellen die het mogelijk maken om tot concrete afspraken te komen. Wij zijn bereid om met het ministerie gesprekken aan te gaan om tot een kader te komen, en daarmee de weg te openen voor de minister om tot concrete invulling te komen met de bedrijven.”

Meer informatie kunt u hier vinden

VEMW, 27 maart 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina