20 maart 2018

Doorbraak in realisatie windparken op zee

Tender instrument betaalt zich uit in doelmatige kosten

Met de bekendmaking van het winnende bod van Vattenfall (Nuon) voor het windpark Hollandse Kust Zuid (700 MW) is een mijlpaal bereikt. De SDE+ tender, die het ministerie van EZK heeft uitgezet voor de rechten om op deze kavel een windpark te realiseren, leidt voor het eerst tot een bod zonder subsidie. De vorige kavel, Borssele 3 en 4  (731,5 MW; 2016) vergde nog een subsidie van 54,5 euro/MWh. Volgens VEMW is deze ontwikkeling een opsteker om te komen tot een betaalbare energietransitie en betaalt het tenderinstrument zich uit in doelmatige kosten. Met een aantal kanttekeningen.

Subsidie
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een ministeriële regeling die gericht is op het stimuleren van de productie van schone en duurzame energie. De SDE+ geeft een vergoeding per opgewekte hoeveelheid elektriciteit, de zogenaamde onrendabele top, die het verschil moet overbruggen tussen de marktprijs van elektriciteit en de kosten om die elektriciteit duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld windturbines, zon-PV, waterkracht, biomassa en groen gas. Om een investering in duurzame opwek terug te kunnen verdienen wordt de subsidie toegekend voor een periode van 12 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. Bij wind op zee is het benodigde subsidiebedrag tussen 2014 (Gemini 600 MW, 170 euro/MWh), 2016 (Borssele I en II 700 MW, 72,7 euro/MWh) en 2017 (Borssele III en IV 731,5 MW, 54,5 euro/MWh) teruggelopen naar nu 0 (nul) euro/MWh voor 700 MW. Het aan Vattenfall gegunde park moet in 2022 operationeel zijn. Er zullen nog 2 windparken van minimaal 700 MW worden gebouwd op 18,5 kilometer voor de Hollandse Kust.

Kanttekeningen
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Met de uitkomst van het biedproces op de kavel Hollandse Kust Zuid is een mijlpaal bereikt. Volgens VEMW is dit een opsteker om te komen tot een betaalbare energietransitie. Het Nederlandse systeem van tenderen, dat ingezet is met de subsidieregeling SDE+ in 2011, bewijst zijn waarde en betaalt zich uit in doelmatige kosten. Bij het feit dat er voor de kavel Hollandse Kust Zuid géén SDE-subsidie nodig is hoort ook een aantal kanttekeningen. De lage kosten voor kapitaal, staal en off-shore dienstverlening dragen nadrukkelijk bij aan het resultaat. Bovendien is de nu vergunde kavel Hollandse Kust Zuid niet vrij van overheidsgelden: de aansluiting, ‘het stopcontact op zee’, wordt door TenneT (staatsdeelneming) voorgefinancierd en de overheid levert een aantal garantstellingen.”

Grünfeld vervolgt: “Goed nieuws is dat ook bij het realiseren van het stopcontact op zee doelmatigheid in het systeem is gebracht, door TenneT de aansluitingen op zee op een gestandaardiseerde manier te laten realiseren, waarbij één bedrijf het innovatietraject doorloopt en leert van de kinderziektes en ondoelmatigheden. Naar verluidt bedragen de kosten voor het stopcontact op zee zo’n 14 euro/MWh. Daarnaast faciliteert de overheid door onderzoeken te laten verrichten naar de mogelijkheden en risico’s van windenergie op een vastgestelde en te vergunnen kavel. Dat verlaagt de drempel voor marktpartijen om te bieden op een getenderde kavel. Het aantal verschillende partijen die de afgelopen jaren meegeboden hebben op tenders van het ministerie van EZK toont aan dat deze bijdragen én de systematiek tot resultaat leiden.”

VEMW, 20 maart 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina