12 maart 2018

Tweede Kamer stemt in met herziening Warmtewet

VEMW: beperkte reikwijdte wetsherziening gemiste kans

Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met een herziening van de Warmtewet. Die herziening is louter gericht op het wegnemen van een aantal knelpunten voor de korte termijn met betrekking tot bevoegdheden van toezichthouder ACM, de rol van Verenigingen van Eigenaren (VvE) en verhuurders als leverancier van warmte, de compensatieregeling bij storingen en experimenteerruimte voor alternatieve prijsstellingen. VEMW vindt de beperkte reikwijdte van de wetsherziening een gemiste kans die bovendien het risico vergroot op ondoelmatige oplossingen.

Wetsvoorstel
Minister Kamp (EZ) diende in 2016 een wetsvoorstel in om de Warmtewet op een aantal punten te repareren. Doel was verbetering van de bescherming van gebonden consumenten (kleinverbruikers) en aansluiting van de regelgeving voor collectieve warmtelevering op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Op grond van het huidige voorstel stelt toezichthouder ACM naast de maximale warmteprijzen ook de tarieven vast voor de eenmalige aansluitbijdrage, afsluiting van het net en de afleversets. Verenigingen van Eigenaren (VvE) en verhuurders waaronder corporaties worden niet langer gezien als leverancier van warmte. Daarnaast wordt de compensatieregeling bij storingen in lijn gebracht met de regelingen die voor elektriciteit en gas gelden en komt er een experimenteerruimte voor alternatieve prijsstellingen die niet meer gebaseerd zijn op aardgas als alternatief; het niet-meer-dan-anders principe (nmda).

Energiewet
VEMW heeft een consultatie in 2016 aangegeven dat de keuze van de minister voor een beperkte reikwijdte (reparatie en experimenteerruimte) het risico met zich meebrengt dat geïnvesteerd wordt in oplossingsrichtingen die niet efficiënt zijn, hetgeen kan leiden tot enorme en onbeheersbare kosten. Om te komen tot een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening moet gekeken worden naar de integrale energievoorziening, waarin de warmtevoorziening als één van de oplossingsrichtingen ingevuld kan worden door collectieve warmtevoorzieningen zoals stadsverwarming, blokverwarming, en dergelijke. Consumenten zullen, gedreven door innovaties en economische ontwikkelingen, keuzemogelijkheden krijgen om hun warmtebehoefte op een optimale wijze in te vullen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de wijziging van de Warmtewet is prima voor de korte termijn, echter, helaas is in het voorstel onvoldoende rekening gehouden met de wens om te komen tot een toekomstvaste, geïntegreerde wet, als onderdeel van de aangekondigde Energiewet. Dat is niet alleen een gemiste kans gelet op de wens van de Tweede Kamer om haast te maken met de aanleg en uitbreiding van warmtenetten, maar houdt ook het risico in van ondoelmatige oplossingen. Wanneer warmte grootverbruikers op collectieve warmtevoorzieningen afhaken komen de kosten voor rekening van de resterende, gebonden kleinverbruikers. Naar wij begrijpen heeft de minister van EZK een volgende, meer omvangrijke herziening van de wet voor 2019 geagendeerd. Wij wachten een voorstel daartoe met belangstelling af.”

VEMW, 12 maart 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina