6 maart 2018

Initiatief om obstakels bij realisatie warmte verduurzaming te overwinnen

NVDE en Platform Bio-energie treden op als kennismakelaar

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Platform Bio-Energie hebben in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het initiatief genomen om obstakels te overwinnen die energiegebruikers op hun pad vinden wanneer ze hun warmtebehoefte willen vergroenen, bijvoorbeeld door toepassing van biomassa en geothermie.

Energietransitie
Net als bij andere sectoren ligt er ook bij de industrie een forse opgave voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dat vergt investeringen, brengt extra operationele kosten met zich mee, én biedt kansen. Kansen voor een nieuwe waardeontwikkeling, gebruik makend van - concurrerend geprijsde - hernieuwbare elektriciteit, warmte en grondstoffen waaronder biomassa. Wie nu verduurzaamt heeft straks mogelijk een competitief voordeel. Bij de realisatie blijken er barrières te bestaan. Bijvoorbeeld om realistische en onafhankelijke informatie te krijgen, onzekerheid ten aanzien van kosten(ontwikkelingen), er zijn uitvoeringskwesties en de toekenning van subsidies en vergunningen loopt anders dan gedacht. De uitvoering van duurzame projecten kan hierdoor stagneren.

Kennismakelaar
Op verzoek van de Borgingscommissie Energieakkoord hebben NVDE en het Platform Bio-energie het initiatief genomen om als kennismakelaar de genoemde obstakels te overwinnen. Zij streven naar een versnelling van de realisatie van hernieuwbare warmte met verantwoord gebruik van biomassa en geothermie. Voor bedrijven die bereid zijn hun verduurzamingsplannen en de obstakels daarin om te komen tot realisatie, te delen met de NVDE, het Platform Bio-energie en andere bedrijven, hebben de initiatiefnemers een heel arsenaal aan kennis, tips, voorbeelden en verbetersuggesties beschikbaar. De initiatiefnemers willen met hun kosteloze dienstverlening komen tot het opstellen van een realistische business case, met een goede kans van slagen. De initiatiefnemers bieden de industrie daarnaast een kosteloze tour aan per bus aan enkele hernieuwbare energie-installaties. Deze tour biedt de gelegenheid laagdrempelig te spreken met collega’s en met de beheerders van de bezochte installaties. De NVDE en het Platform Bio-energie zijn erop uit dat de energietransitie gerealiseerd wordt. Het belang van de energieverbruiker is rendabele verduurzaming van zijn energiegebruik. Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met VEMW.

VEMW, 6 februari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina