26 februari 2018

Kabinet presenteert kader invulling Klimaatakkoord

VEMW (voor)bereid op/tot een constructieve bijdrage

Het Kabinet heeft vrijdag jl. haar inzet voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. Zij neemt zelf de regie in handen met de invulling van de kaders, bestaande uit 5 ‘sectortafels’ met onafhankelijke voorzitters, een ‘klimaatberaad’ en een tweetal doorsnijdende thema’s: financiering en arbeidsmarkt & scholing. Nog deze zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. De uitvoering van het akkoord start in 2019. VEMW ziet ernaar uit een constructieve bijdrage te leveren en bereidt in dat kader een verdere concretisering voor van het in 2016 gepresenteerde raamwerk ‘Samen op weg naar minder’ en het in 2017 gepresenteerde voorstel op basis van een onderzoek van McKinsey ‘Decisions on the industrial energy transition’.

Kaders klimaatakkoord
Het Kabinet stelt een aantal kaders voor ‘om de kans op een kwantitatief bevredigend en maatschappelijk geaccepteerde uitkomst’ maximaal te maken. Acht wenken als startpunt voor ieders inbreng, inclusief die van de overheden zelf. In lijn met het Regeerakkoord wordt gestuurd op één centraal doel: reductie van de broeikasgasemissies met 49 procent t.o.v. 1990 en de reductieopgave in Mton die daaruit voortvloeit per sector (industrie: 22 Mton). Daarbij wordt de elektriciteitsproductie met kolen uiterlijk in 2030 gestopt en gaat voor de elektriciteitsproductie een minimumprijs voor CO2 gelden. Vanuit de door de overheid beschikbare financiële middelen, waarbij kostenefficiëntie leidend moet zijn bij de keuze van maatregelen. Intelligent, toekomstgericht en met kostenperspectief. Met een fasering van maatregelen, waarbij de 2050 doelen niet uit het oog mogen worden verloren bij de vaststelling van kortere termijn doelen (2030). Afspraken moeten concreet, volledig en objectief doorrekenbaar zijn en voorzien van een beleidsinstrumentarium en financieringsinstrumenten.

Integraal en publiek
Een integrale aanpak is nodig met gezamenlijke oplossingen over de 5 sectoren en processen heen. Sectoren die ieder een sectortafel krijgen met een onafhankelijke voorzitter, om afspraken te maken en de uitvoering te realiseren. Daartoe – en om de algehele voortgang van het akkoord te sturen - wordt een ‘klimaatberaad’ ingesteld en een tweetal doorsnijdende thema’s en taakgroepen met experts geïdentificeerd: financiering en arbeidsmarkt & scholing. Het Klimaatakkoord moet nadrukkelijk het publieke belang dienen, met naast een focus op CO2-reductie een borging van de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de energievoorziening. In lijn met de internationale context en Europese regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om de concurrentiepositie en weglekeffecten (carbon leakage).

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW ziet ernaar uit om een constructieve bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord en bereidt in dat kader een verdere concretisering voor van ons in 2016 gepresenteerde raamwerk ‘Samen op weg naar minder’ en ons in 2017 gepresenteerde voorstel op basis van een onderzoek van McKinsey ‘Decisions on the industrial energy transition’

VEMW, 26 februari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina