7 februari 2018

Reductie Groningengas vraagt om onderzoek alle opties

VEMW dringt aan op een actieplan en omschakelfonds industrie

Naast omschakeling van 200 grootverbruikers van G-gas uit de industrie moeten alle opties onderzocht worden om de winning van Groningengas verder te kunnen reduceren. Ook de mogelijkheden van export, inclusief alternatieve gasbronnen,  en de verschillende mogelijkheden van kwaliteitsconversie. De bedrijven dringen aan op een kader voor versnelling van de ombouw. VEMW is bereid daarover in overleg te treden met de minister. Dat moet onder meer leiden tot een actieplan en de vorming van een omschakelfonds voor de industrie om die omschakeling versneld te kunnen laten plaatsvinden.

Omschakelfonds
Minister Wiebes (EZK) heeft 200 grootverbruikers van laagcalorisch aardgas (Groningenkwaliteit) per brief laten weten dat het onontkoombaar is dat zij binnen 4 jaar omschakelen op hoogcalorisch aardgas of een duurzaam alternatief. Door op deze manier de vraag naar laagcalorisch gas te verminderen zou het winningsplafond van Groningengas verlaagd kunnen worden. Bedrijven zijn bereid om naar beste kunnen een bijdrage aan de problematiek te leveren, maar hebben behoefte aan een helder kader waarin de mogelijkheden en meest kosteneffectieve maatregelen worden verkend, en de financiering daarvan. Zij stellen voor dat de minister in overleg treedt met VEMW om tot zo’n kader te komen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij begrijpen de urgentie om op korte termijn te komen tot oplossingen die ook in de praktijk doeltreffend en doelmatig werken. De minister moet ons inziens allereerst kijken naar álle mogelijkheden van vraagreductie. Dus ook de mogelijkheden van exportreductie van laagcalorisch gas, het contracteren van hoogcalorisch gas,  en de verschillende mogelijkheden van kwaliteitsconversie. VEMW wil graag met de minister overleggen over  de randvoorwaarden die nodig zijn om een versnelling van de omschakeling mogelijk te maken. Dit zal moeten leiden tot een actieplan met - naast het schadefonds dat in het leven is geroepen voor de Groningers - een omschakelfonds voor de industrie.”

Onderzoek
De vraag naar laagcalorisch gas in Nederland, Duitsland, België en Noord-Frankrijk komt nu al voor minder dan de helft uit de Groningse ondergrond. De rest is hoogcalorisch gas dat op ‘Groningenkwaliteit’ is gebracht. De mogelijkheden om kwaliteitsconversie in Nederland toe te passen door menging en stikstofinbreng zijn bijna volledig benut. Dat betekent dat onderzocht moet worden hoe bij een verdere verlaging van de Groningse gaswinning de vraag naar die kwaliteit aardgas toch gedekt kan worden.

Grünfeld vervolgt: “dat kan bijvoorbeeld door ook de export van laagcalorisch gas versneld af te bouwen. Daarnaast kan hoogcalorisch gas uit het buitenland gecontracteerd worden, en met de bestaande conversiemiddelen in het buitenland dáár op de Groningenkwaliteit gebracht worden. Als er daarbovenop nieuwe kwaliteitsconversiecapaciteit nodig is, dan zien wij drie mogelijkheden om dat te realiseren: naast menging, en verdunning met inert stikstof, kunnen ook lagere koolwaterstoffen geïnjecteerd worden, óf juist hogere koolwaterstoffen uit het gas verwijderd worden. Wij stellen vast dat niet alle opties al grondig onderzocht zijn en dringen erop aan dat wel te gaan doen.”

Luister hier het radiofragment van 7 februari 2018, BNR: Grünfeld in gesprek tijdens het programma "De Ochtendspits"

VEMW, 7 februari 2018
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina