1 februari 2018

SodM adviseert sterke verlaging gaswinning Groningen

VEMW: tijd voor nieuwe oplossingen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert minister Wiebes (EZK) om de winning van Groningengas met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen zo snel mogelijk te verlagen tot een niveau van 12 mrd m3. Het huidige plafond is 21,6 mrd m3 en volgens het regeerakkoord zou dat 20,1 mrd m3 moeten zijn in 2021. Volgens een nieuwe analyse van Gasunie is uit oogpunt van leveringszekerheid 14 (milde winter) – 27 (strenge winter) mrd m3 Groningengas nodig. Met de bestaande middelen kan een gewenst veiligheidsniveau van 12 mrd m3 dus niet worden gerealiseerd en zijn nieuwe oplossingen nodig aan de aanbod- (kwaliteitsconversie e.d.) en of vraagkant (export en ombouw). VEMW stelt dat het tijd is voor nieuwe oplossingen.

Advies
Het advies van SodM is gebaseerd op de beste inschatting die zij op dit moment kan maken. Bij een productieniveau van 12 miljard m3 per jaar zullen de berekende risico’s in de periode 2018 tot 2022 met redelijke zekerheid (90 procent) onder de veiligheidsnorm uitkomen. SodM verwacht met deze productiemaatregelen terug te kunnen gaan naar code groen. Dit betekent dat de kans op aardbevingen (óók de zwaardere) sterk afneemt, waarbij schade zoveel als redelijkerwijs wordt voorkomen en beperkt.

Landelijk gasnetbeheerder GTS  heeft de minister vandaag geadviseerd m.b.t. de leveringszekerheid. Uit dat oogpunt is, wanneer het uitgangspunt van een vlakke productie wordt losgelaten, 14 (milde winter) – 27 (strenge winter) mrd m3 Groningengas nodig. Als per direct wordt overgestapt op temperatuurafhankelijk produceren, kan het totaal benodigde volume uit Groningen voor het huidige gasjaar (dat loopt van oktober 2017 tot oktober 2018) tussen 19,5 en 21 miljard m3 uitkomen. Met de bestaande middelen kan een gewenst veiligheidsniveau van 12 mrd m3 dus niet worden gerealiseerd en zijn nieuwe oplossingen nodig aan de aanbod- (kwaliteitsconversie e.d.) en of vraagkant (export en ombouw).

Bijdrage grootverbruikers
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de boodschap van toezichthouder SodM is helder. Het plafond voor de winning van Groningengas moet sterk omlaag om de veiligheid van burgers en bedrijven in het winningsgebied op een verantwoord niveau te brengen. Wij begrijpen het belang en de urgentie. Grootverbruikers van laagcalorisch G-gas die direct zijn aangesloten op het landelijke gastransportnet van GTS zijn bereid om naar beste kunnen en realistische mogelijkheden een bijdrage aan de problematiek te leveren. De nu voorgestelde plafondverlaging voor de winning van Groningengas met zo’n 10 mrd m3 zal echter niet opgelost kunnen worden door een wettelijke verplichting te leggen op 200 grootverbruikers om nog in deze kabinetsperiode (voor 2022) hun gasbehoefte om te bouwen naar hoogcalorisch gas. Een ombouw levert niet meer dan 2 van de theoretisch haalbare 5,5 mrd m3 op. Daar zijn de Groningers niet mee geholpen.”

Grünfeld vervolgt: “een ombouw naar hoogcalorisch gas wordt door onze leden niet in alle gevallen als doelmatig gezien, omdat ze zich voorbereiden op de energietransitie, waarbij sprake is van afbouw van het aardgasverbruik. Die transitie is echter niet in de door minister Wiebes gegeven tijdspanne van 4 jaar te realiseren op de benodigde schaal. Wij adviseren de minister dan ook te kijken naar doelmatige maatregelen, zoals contractering van hoogcalorisch gas uit het noorden (Noorwegen) en oosten (Rusland) dat bij voorkeur met bestaande en beschikbare – en zo nodig nieuwe - conversiemiddelen in Duitsland en België wordt omgezet in het laagcalorisch gas dat voorheen vanuit het Groningerveld werd geleverd.” 

VEMW, 1 februari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina