26 januari 2018

Aanpassing wet VET in belang energiegebruikers

Verbeteringen voorgesteld voor betrouwbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming

Met het plenaire debat over de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) toonde de Tweede Kamer  brede steun voor het op het laatste moment aangepaste wetsvoorstel van Minister Wiebes (EZK). Er komt onder meer een alternatief voor de regeling omtrent de enkelvoudige storingsreserve (N-1) en de minister introduceert een duidelijke taakafbakening voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. De Tweede Kamer kwam zelf nog met een amendement over transparantievereisten voor netbeheerders en stelde bijna unaniem voor om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw te schrappen. Vooruitlopend op de stemming volgende week is VEMW verheugd over de brede steun voor de invulling van de transitie én de borging van de belangen van de netgebruikers hierbij. 


Wetsvoorstel
Eind 2016 is het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (wet VET) naar de Tweede Kamer gestuurd. De behandeling werd uitgesteld vanwege de (lange) kabinetsformatie, en is nu onder minister Wiebes (EZK) voortvarend opgepakt. Het wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen dat volgens het ministerie noodzakelijk is om de voortgang van de energietransitie te borgen, zoals de taakafbakening van netbeheerders en netwerkbedrijven. Ook worden enkele regels met betrekking tot de tariefregulering aangepast en  worden de kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten vervangen door investeringsplannen. VEMW heeft de Tweede Kamer afgelopen woensdag nog een brief  gestuurd met laatste punten van zorg.

Taakafbakening en transparantie
Een heldere en doeltreffende taakafbakening tussen wettelijke taken die een netbeheerder moet uitvoeren, en andere – commerciële - diensten die de groepsmaatschappij waar hij onderdeel van is mag uitvoeren, is essentieel voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Transparantie over financiële stromen is daarvoor onontbeerlijk en kruissubsidiëring moet te allen tijde worden voorkomen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De taakafbakening dient glashelder te zijn. VEMW ondersteunt de voorstellen om tijdelijke taken toe te kennen aan netbeheerders en om  experimenten gericht op de energietransitie verder te intensiveren. De transitie opgave en de enorme kosten die daarmee gemoeid zijn, leggen een nog groter belang bij de borging van transparantie over de financiële stromen binnen een netbeheerder en met die netbeheerder verbonden bedrijven in een groepsmaatschappij. Tot op heden geeft slechts één netbeheerder invulling aan de transparantie-eisen. Alle andere netbeheerders verschuilen zich achter ‘onduidelijke bepalingen’ over het voeren en inrichten van een afzonderlijke boekhouding. Wij zijn verheugd over het ingediende amendement van Agnes Mulder (CDA) en Rob Jetten (D66) om financiële transparantie te vergroten door een verduidelijking van de regels voor een afzonderlijke boekhouding van netbeheerders. Wij gaan er van uit dat de andere Kamerleden die eveneens om transparantie vroegen zoals de PvdA  en GroenLinks dit amendement zullen steunen.”

Enkelvoudige storingsreserve
De hoge mate van betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet wordt geborgd door het principe van de enkelvoudige storingsreserve (N-1). Dit fundamentele principe zorgt ervoor dat transport van elektriciteit ook verzekerd is indien zich een enkelvoudige storing voordoet, zelfs ten tijde van onderhoud. Voor bepaalde onderdelen van het net en voor generieke uitvalsituaties wegen de (maatschappelijke) kosten voor het voldoen aan de verplichting tot het aanhouden van de wettelijk vereiste storingsreserve niet op tegen een daarmee gerealiseerde hogere betrouwbaarheid. Voor die gevallen moet het mogelijk zijn om af te wijken van het wettelijke principe. Met het  oorspronkelijke wetvoorstel werd dit belangrijke principe uitgekleed en werd de rol van de rol van de toezichthouder ACM geschrapt.

Grünfeld: “wij zijn verheugd dat de minister op het laatste moment tot inkeer is gekomen en via de Nota van Wijziging een aangepaste systematiek heeft voorgesteld. Straks kunnen er via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) generieke afwijkingen (uitvalsituaties) worden vastgesteld waarover de ACM advies geeft. Daarnaast wordt het mogelijk dat er voor specifieke onderdelen van het net een ontheffing van de zware vereisten wordt verleend. Met de aanpassing wordt de hoge mate van betrouwbaarheid van het net geborgd en worden onnodig hoge kosten voorkomen. De minister zegde daarnaast toe het Parlement via een voorhang te betrekken bij de totstandkoming van de AMVB met uitvalsituaties en spelregels voor de ACM bij het verlenen van ontheffingen. Ook met deze laatste toezegging zijn we zeer verheugd. Immers, vrijstellingen en ontheffingen van het vereiste van een enkelvoudige storingsreserve hebben grote maatschappelijke impact, zowel wat betreft kosten (investeringen in het net) als de consequenties van uitval van het landelijk hoogspanningsnet (directe en indirecte schade).

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 26 januari 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina