17 januari 2018

Gasdebat: EZK komt met afbouwplan Groningen

Grootverbruikers kunnen bijdrage leveren aan doelmatige oplossingen

Minister Wiebes (EZK) heeft tijdens het Tweede Kamer debat over het Groningendossier aangegeven dat zijn ministerie op korte termijn (eind Q1-2018) met een afbouwplan voor Groningengas gaat komen. Een totaalpakket met opties, een voorstel en een begroting. In dat kader wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van ombouw van grootverbruikers van laagcalorisch gas (Groningenkwaliteit) naar hoogcalorisch gas. Volgens VEMW is het van belang dat de extra  kosten voor de gasvoorziening doelmatig zijn.

Afbouw
In de geest van het Regeerakkoord zal het winningsplafond van Groningengas, voor 2021 1,5 bcm lager dan de huidige 21,6 mrd m3 (bcm), nog verder naar beneden bijgesteld worden. De minister liet zich in het debat met de Tweede Kamer niet vastpinnen op een getal. Hij wacht eerst het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) af, dat nog deze maand wordt verwacht. Het ministerie kijkt al langer naar de opties om het plafond omlaag te brengen, zoals een versnelling van de afbouw van export van Groningengas naar Duitsland en België, en de bouw van een nieuwe stikstof installatie om hoogcalorisch gas om te zetten in laagcalorisch gas van Groningenkwaliteit. Ook denkt de minister aan de optie om grootverbruikers van G-gas in Nederland om te bouwen.

Grootverbruikers
De minister kondigde gisteren aan dat zo’n 200 direct aangeslotenen – dat zijn gasafnemers met een directe aansluiting op het landelijk gastransportnet van GTS - een ‘vrij straf opgestelde‘ brief zullen ontvangen. Deze groep afnemers van laagcalorisch gas van Groningenkwaliteit (G-gas) verbruikt zo’n 5,5 bcm aardgas per jaar, ofwel 14 procent van de binnenlandse gasvraag. Het ministerie gaat met de genoemde afnemers onderzoeken of een ombouw van G- naar H-gas (hoogcalorisch) ‘denkbaar is’.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij willen graag een bijdrage leveren aan een doelmatige oplossing van dit probleem. Belangrijk is dat mogelijke bijdragen vanuit de industriële gasverbruikers ook passen in de industrietransitie  richting 2050, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden in het Klimaat-en Energieakkoord. Een van de oplossingsrichtingen in dat kader is de elektrificatie van de warmtebehoefte die nu nog met aardgas wordt ingevuld. De minister richt zich blijkens het debat vooral op de optie om 200 bedrijven met een gezamenlijk G-gasverbruik van 5,5 bcm om te bouwen naar H-gas. Dat is een complexe operatie die aanpassing van installaties, branders, aansluitingen en mogelijk ook infrastructuur vergt. De minister geeft aan ook te kijken naar de mogelijkheid van een versnelde afbouw van de export van laagcalorisch gas naar Duitsland (15 bcm) en België (10 bcm). Vertegenwoordigers uit die landen geven aan dat zij Nederland aan de afspraken zullen houden. Een alternatief is de bouw van een – dure - stikstofinstallatie om hoogcalorisch gas te converteren naar laagcalorisch gas. Als zo’n installatie ingezet wordt om te kunnen voldoen aan die exportcontracten kunnen de investeringskosten worden beperkt en kan de oplossing recht doen aan het kostenveroorzakingsbeginsel. Wij zullen de komende weken met onze leden om tafel gaan om de verschillende opties te bespreken en te kijken welke doelmatige bijdragen geleverd kunnen worden.”

VEMW, 17 januari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina