8 januari 2018

Minister wijst ICE Endex Markets BV aan als gasbeurs

Samenvoeging spotmarkt en markt voor termijncontracten

Minister Wiebes wijst ICE Endex Markets B.V. aan als gasbeurs, die tot taak heeft deze tot stand te brengen en in stand te houden en die mede actief is op de Nederlandse gasmarkt, het TTF. De aanwijzing betreft zowel de spotmarkt voor gas als de markt voor termijncontracten. Met het besluit volgt de minister het advies van toezichthouder ACM, die geen bezwaar ziet in het samenvoegen in één beursreglement van de gasbeurs voor spotcontracten en derivaten (termijncontracten).

Aanleiding
Aanleiding voor het besluit is de fusie van ICE Endex Spot B.V., actief op de gas spotmarkt, en ICE Endex Derivatives B.V., dat actief is op de termijnmarkt voor gas. Deze ondernemingen hebben in 2016 kenbaar gemaakt de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken, en die krijgt nu zijn beslag in het bedrijf ICE Endex Markets B.V. Dat fusiebedrijf als zodanig heeft echter – in tegenstelling tot de fusiepartners - geen wettelijke aanwijzing als gasbeurs.

Procedure
In het belang van de liquiditeit en transparantie van de gasmarkt is het de bedoeling van de wetgever veilig te stellen dat er ten minste één beurs is die tot stand komt en in stand wordt gehouden. Het is de minister van EZK die na advies van de toezichthouder ACM een besluit hierover neemt. Alvorens een beurs aan te wijzen moet het beursreglement van die beurs zijn goedgekeurd, waarbij er waarborgen moeten zijn voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de leveringszekerheid, de financiële soliditeit van de beurs, en het beheer van de gegevens (vertrouwelijkheid). Ook moet voorkomen worden dat dat marktpartijen manipuleren, malverseren of onverantwoorde risico’s kunnen nemen. Tot slot moet de praktische uitvoerbaarheid van de gasbeurs zijn geborgd. De ACM geeft in haar advies aan de minister aan geen reden te zien om aan te nemen dat dat de voorgestelde maatregelen en het beursreglement (‘rulebook’) onvoldoende zouden zijn voor ICE Endex Markets B.V. om als handelsplatform op zowel de spot- als derivatenmarkt in Nederland actief te zijn. De minister neemt dit advies nu over in zijn aanwijzingsbesluit, met de kanttekening dat hij de werking van de beurs nauwlettend zal volgen en zo nodig kan evalueren. De eerdere aanwijzingsbesluiten (2006 en 2015) van de inmiddels gefuseerde ondernemingen worden ingetrokken. 

VEMW, 8 januari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina