5 januari 2018

Behoefte bedrijven aan duidelijker kader energiebesparing

Provincie Gelderland voert nalevingsdruk op

Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland die een wettelijke verplichting hebben om energiebesparingsmaatregelen te nemen, lopen achter in de naleving hiervan. De Provincie Gelderland gaat volgens de NOS de bedrijven in haar provincie nu verleiden om de mogelijke maatregelen ook werkelijk te nemen, en zo nodig handhaven. Bedrijven hebben vooral een duidelijker kader nodig. Volgens de NOS gaat minister Wiebes eind januari aangeven hoe hij bedrijven beter gaat controleren op energiebesparing.

Energieakkoord
Bedrijven moeten sinds 1993 voldoen aan de wet Milieubeheer en onderliggende regelgeving en vergunningen. In 2013 hebben ruim 40 partijen, waaronder de overheid, werkgevers, de vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en ook VEMW, zich verbonden aan het Ser Energieakkoord voor Duurzame Groei. Kern van het akkoord wordt gevormd door breedgedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid (emissiehandelssysteem ETS). In het Energieakkoord is met betrekking tot energiebesparing afgesproken dat het finale energiegebruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar moet afnemen (100 PJ besparing op dat verbruik in 2020). De doelstellingen, instrumenten en aanvullende afspraken uit het Energieakkoord zijn voor zakelijke energiegebruikers in belangrijke mate neergelegd in convenanten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten: de ‘Meerjarenafspraken Energie-efficiency’ (MJA3) en de ‘Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-bedrijven’ (MEE).

Uitvoering en handhaving
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij merken dat het item in het NOS Journaal enige onrust veroorzaakt bij bedrijven. Terwijl er geen sprake is van nieuwe eisen of maatregelen waaraan bedrijven moeten voldoen. De onrust die is ontstaan kan worden toegeschreven aan een gebrek aan communicatie tussen verschillende bevoegde gezagen en individuele bedrijven en onduidelijkheid over het wetgevings- en toetsingskader. Bedrijven hebben duidelijke en concrete informatie nodig over gemaakte afspraken en vergunningvereisten. In dat licht bezien is het initiatief en aanbod van de provincie Gelderland om bedrijven een advies te geven over energiebesparingsmaatregelen een intelligente en constructieve manier om die maatregelen inzichtelijk te maken en te kunnen realiseren. Volgens de NOS gaat minister Wiebes (EZK) nog deze maand aangeven hoe hij bedrijven beter gaat controleren op energiebesparing. Hopelijk werpt dat voor ondernemers een licht op het woud aan kaders.”

Kenniscentrum
Volgens het NOS bericht lopen meer dan 100.000 bedrijven in Nederland achter in de naleving van wettelijke verplichtingen om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Circa 1.100 bedrijven zijn deelnemers aan het MEE- en MJA3-convenant. Deze bedrijven dekken driekwart van het zakelijke en een kwart van het totale Nederlandse energieverbruik. Daarnaast moeten sinds 5 december 2015 zo’n 1.900 ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro per jaar, een energie-audit uitvoeren. Deze groep neemt zo’n 20 procent van het industriële energiegebruik voor zijn rekening. Het overgrote deel van de 100.000 – qua energiegebruik relatief kleine – ondernemingen heeft te maken met regels die zijn opgenomen in onder meer de energieparagraaf van de Wet Milieubeheer, en vergunningen zoals de Omgevings- en Bouwvergunning. Bij veel bedrijven bestaat onduidelijkheid over het wetgevings- en toetsingskader. Onder meer over de reikwijdte van die kaders: de centrale onderneming (zoals gehanteerd bij MEE-bedrijven) of de decentrale inrichting (zoals gehanteerd bij de EnergyAudit). En daarnaast over de toepassing van instrumenten zoals de onderzoek plicht onder het Activiteitenbesluit, de erkende maatregelenlijsten, keurmerken en ISO-normen. Leden van VEMW met vragen over de genoemde kaders en vereisten kunnen contact opnemen met ons kenniscentrum.

VEMW, 5 januari 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina