22 december 2017

Adviescommissie Water heeft grote zorgen over grondwater

Grote en urgente opgaven vereisen extra beleidsinzet

De achteruitgang van de grondwaterkwaliteit leidt tot onaanvaardbare risico’s en moet als een urgente opgave worden beschouwd. Dat stelt de Adviescommissie Water in een recent gepubliceerd advies. De commissie adviseert de regering gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het gehele beleidsveld water. Behalve de kwaliteit zijn er volgens de commissie meer grote opgaven die van alle betrokken overheden extra "aandacht en  beleidsinzet" vereisen.  Ook het tegengaan van bodemdaling, waarbij kwantitatief grondwaterbeheer een belangrijke rol speelt, vindt de commissie een urgent maatschappelijk vraagstuk.

Door klimaatverandering, de energietransitie en economische groei zal het steeds complexer worden om de kwaliteit van de grondwatervoorraden te waarborgen en om grondwateroverlast en –onderlast te voorkomen. De commissie stelt vast dat grondwaterbeheer te veel wordt gezien als een technisch en sectoraal vraagstuk en is kritisch over het gebrek aan gezamenlijke visievorming tussen de overheden die zich bezighouden met grondwaterbeheer. Dat leidt tot oplossingen die niet goed werken, zo stelt de commissie.


De analyse van de commissie resulteert in een groot aantal aandachtspunten en aanbevelingen. De commissie beveelt bijvoorbeeld gemeenten en provincies aan gebiedsgerichte en integrale visies voor grondwater te maken als onderdeel van de omgevingsvisies. De commissie wil ook de rol van waterschappen in de uitvoering versterken. Voorts wil zij meer ‘financiële armslag’ via aanpassing van de bestaande grondwaterheffing en het instellen van een nieuwe heffing op diffuse lozingen in de bodem. 


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat er begin volgend jaar wordt gewerkt aan een kabinetsreactie die later naar de Tweede Kamer zal worden verzonden.  Daarbij zal het ministerie de samenwerking zoeken met andere departementen en zal zij in overleg treden met de decentrale overheden en het bedrijfsleven. VEMW zal daarbij de zakelijke grondwatergebruikers vertegenwoordigen.


Bron: VEMW, 21 december 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.