13 december 2017

Energietransitie krijgt uitgebreide wetgevingsagenda

Minister knipt wetgevingstraject op in 4 tranches

Minister Wiebes (EZK) heeft een uitgebreide wetgevingsagenda gepresenteerd om de energie en klimaat wet- en regelgeving  aan te passen met als doel de energietransitie te ondersteunen. Om dat zowel doeltreffend als doelmatig te realiseren stelt hij de Tweede Kamer voor dat te doen in 4 wetgevingstranches: het wegnemen van knelpunten (lopend traject - 2018), het leggen van een fundament voor de transitie (2e helft 2018 en 2019), de implementatie van Europese regelgeving (medio 2020) en het voortbouwen aan de transitie (begin 2021).

Knelpunten
De minister heeft twee wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer voorgelegd, te weten het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie en de wijziging van de Warmtewet. Hierin zijn geen grote fundamentele wijzigingen opgenomen, maar pregnante knelpunten die weggenomen moeten worden op korte termijn om de voortgang van de transitie niet te hinderen. Voorbeelden zijn de experimenteerruimte voor netbeheerders, het schrappen van de aansluitplicht op het  gasnet en de bescherming van de consument die is aangesloten op een gereguleerd warmtenet.

Fundament
De minister beoogt de Mijnbouwwet in twee stappen aan te passen om de ontwikkeling van geothermie veilig en verantwoord te kunnen laten plaatsvinden, en om de Nederlandse (off-shore) olie- en gasinfrastructuur (platforms, putten, pijpleidingen en kabels)  op een verantwoorde wijze te ontmantelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van hergebruik en ander gebruik, zoals wind op zee, CCS, geothermie, en waterstof.  De Elektriciteits- en Gaswet moeten samengevoegd worden in een nieuwe Energiewet, met onder meer verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden van netbeheerders en netwerkbedrijven, vergroting van de flexibiliteit in het systeem (vraagsturing, opslag, conversie, e.d.) om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid op peil te houden. Ook de Warmtewet zal worden uitgebreid m.b.t. onafhankelijk netbeheer, derdentoegang, verduurzaming en, ordening van de markt. Begin 2018 consulteert de minister een wetsvoorstel om  wind op zee te kunnen faciliteren voor biedingen met en zonder subsidie.

Europese regelgeving
Naar verwachting moet begin 2021 het Europese ‘Clean Energy pakket’, met wijziging van de energie efficiëntie richtlijn (EED) en de richtlijn voor opwekking van hernieuwbare energie (RED) zijn geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving.

Voortbouwen
In de 4e tranche worden de resterende of aanvullende punten uit het Regeerakkoord en het Klimaat- en Energieakkoord in regelgeving verankerd, voortbouwend op het fundament dat is gelegd in de tweede tranche. Dat gaat om onderwerpen die de komende jaren een nadere analyse, proefdraaien en oordeelsvorming vergen, zoals bijvoorbeeld voor recht op warmte.

De minister heeft de Kamer eerder al geïnformeerd over een Klimaatwet, waarvoor op dit moment de mogelijkheden worden verkend om te komen tot een breedgedragen grondslag. In 2018 zal de minister de Kamer hierover nader informeren. Een van de pijlers is een Bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten.

VEMW, 13 december 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina