1 december 2017

GTS oplossing overschot groen gas aanbod ondermaats

VEMW steunt kritisch advies ACM

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft onvoldoende informatie aangeleverd om te kunnen vaststellen of een voorgenomen bijzondere investering in een zogenaamde ‘Groen Gas Booster’ noodzakelijk is, én of die investering past bij de wettelijke taken die GTS uitvoert. Dat staat in het advies van de toezichthouder ACM

 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die op grond van de Gaswet een investeringsbesluit moet beoordelen uit oogpunt van noodzakelijkheid. ACM vraagt naar mening van VEMW terecht aandacht voor de noodzaak van de gekozen oplossing én de doelmatigheid daarvan. De door GTS voorgestelde oplossing en socialisering van de kosten is te simpel en gaat voorbij aan de noodzaak om de kosten te beperken en deze daar te leggen waar deze beïnvloed kunnen worden.

Project
Normaal gesproken stroomt aardgas van het landelijke gastransportnet (GTS) in een regionaal distributienet van bijvoorbeeld Enexis. De Groen Gas Booster is een compressor waarmee GTS gas in de andere richting kan transporteren, dus van het regionale naar het landelijke net. Volgens GTS is een investering in een Groen Gas Booster noodzakelijk, omdat in de zomermaanden het aanbod aan groen gas groter kan zijn dan de onttrekking van gas op een regionaal net. Zonder additionele maatregelen zou de groen gas productie dan stopgezet moeten worden, hetgeen niet doelmatig is voor de producent van groen gas – in dit geval Attero – en bovendien de vergroening van de gasvoorziening onnodig  belemmert. Met de Groen Gas Booster kan het teveel aan gas in het regionale distributienet van Enexis worden overgestort naar het landelijke net van GTS.

Functionaliteit
De Groen Gas Booster breidt de functionaliteit van het landelijke net (LNB) uit door tweerichtingsverkeer (‘bidirectionaliteit’) mogelijk te maken: normaal gesproken stroomt het (aard)gas alléén in de richting van het regionale distributienet (RNB). Reden voor GTS om de investering in het proefproject te melden als bijzondere uitbreidingsinvestering. ACM komt tot de conclusie dat er sprake is van een uitzonderlijke investering, maar stelt dat de booster feitelijk ziet op het indirect invoeden van groen gas, waartoe GTS geen wettelijke verplichting heeft. De investering zou wel kunnen voortvloeien uit de netkoppelingstaak (LNB-RNB), maar dan moet de minister een nadere uitleg van die taak geven vanwege het nieuwe aspect van de bidirectionaliteit. 

Kostentoerekening en doelmatigheid

De investeringen in de lokale Groen Gas Booster – een proefproject - zijn niet voorzien in het methodebesluit  de grondslag voor de vaststelling van de doelmatige kosten die GTS in rekening mag brengen bij netgebruikers. Als de investering wordt goedgekeurd moeten de kosten echter wel vergoed worden, via nacalculatie. Die kosten worden dan gesocialiseerd over alle gebruikers van het GTS-net, in plaats van verrekend met de netgebruikers (groen gas producenten én gasverbruikers) in het betreffende regionale net.

ACM stelt in haar advies dat in de melding van GTS mogelijke alternatieven voor een Groen Gas Booster onvoldoende zijn onderbouwd en afgewogen. Daardoor kan de toezichthouder niet beoordelen of het voorgestelde alternatief het beste is, en in welke mate de investerings- en operationele kosten doelmatig zijn.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de uitbreiding van groen gas productie en invoeding is zeer wenselijk omdat het bijdraagt aan de vergroening van de energievoorziening in Nederland. Een verdere groei van groen gas wordt verwacht, waarbij technische oplossingen nodig zijn voor de veranderingen in zowel aanbod als vraag naar gas. Toezichthouder ACM vraagt terecht aandacht voor de noodzaak van gekozen oplossingen én de doelmatigheid daarvan. De door GTS voorgestelde oplossing en socialisering van de kosten is te simpel en gaat voorbij aan de noodzaak om de kosten te beperken en deze daar te leggen waar deze beïnvloed kunnen worden.” 

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 1 december 2017


Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina