30 november 2017

Nieuwe energietarieven stijgen maar kostenrelatie onduidelijk

VEMW publiceert tarievenoverzicht met verschuivingen

De elektriciteits- en gastransporttarieven in 2018 stijgen gemiddeld. In grote lijn overeenkomend met de door de netbeheerders ingediende voorstellen. Probleem blijft de herleidbaarheid van de toegestane efficiënte kosten van het netbeheer naar de tarieven voor de verschillende diensten en tariefdragers. Dat concludeert VEMW uit de besluiten die toezichthouder ACM heeft gepubliceerd. VEMW publiceert volgende week haar jaarlijkse overzicht van alle gepubliceerde tarieven én de verschillen t.o.v. de voorgaande jaren.

Regulering
De elektriciteits- en gasnetgebruiker is gebonden aan de netbeheerder die als monopolist het transport- en distributienet beheert waarvan hij gebruik wil maken. In Nederland heeft de wetgever (EZ) toezichthouder ACM belast met de taak om een methode van regulering vast te stellen, waarmee de netbeheerder een prikkel krijgt om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een open markt met concurrentie. Of dit – in voldoende mate – gebeurt valt op grond van de besluiten wederom niet vast te stellen.

Stijgende tarieven
Toezichthouder ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT vastgesteld op ruim 520 miljoen euro; 15 miljoen meer dan in 2017. De tarieven stijgen t.o.v. 2017 met gemiddeld 2 procent op het hoogspanningsnet (HS) en 24 procent op het extra hoogspanningsnet (EHS). Belangrijkste oorzaak is de nacalculatie van kosten over de afgelopen periode die hoger uitgevallen is dan vooraf ingeschat (kapitaalslasten, redispatch). De werkelijke kostenstijging wordt nog gecamoufleerd door de inzet van opbrengsten uit veilingen van capaciteit op grensverbindingen (2018: 145 miljoen euro; 2017: 174 miljoen euro).

Ook de tarieven van de regionale netbeheerders stijgen in 2018 t.o.v. 2017 door een toename van de toegestane efficiënte kosten met 140 mln euro: 90 mln voor de elektriciteits- en 50 mln euro voor de gasnetten. Belangrijkste reden lijkt een stijging van de precariobelasting die gemeenten heffen als ‘vergoeding’ voor het gebruik van openbare grond voor kabels en leidingen.

Kostenrelatie
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de kosten voor het elektriciteits- en gastransport stijgen wederom, óók voor landelijk gasnetbeheerder GTS. In onze zienswijzen op de tarievenvoorstellen hebben we onder meer gevraagd om een grotere herleidbaarheid om de tariefveranderingen te kunnen begrijpen en aan onze leden uit te kunnen leggen. Het belang daarvan neemt toe omdat de financieel-economische risico’s steeds meer verschuiven naar de afnemers. Wij zullen volgende week voor onze leden het jaarlijkse overzicht publiceren van alle gepubliceerde tarieven én de verschillen t.o.v. de voorgaande jaren.”

VEMW, 30 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina