17 november 2017

Overheid en bedrijven herzien aanpak risico's onvoorziene lozingen

Uitvoeringspraktijk moet eenvoudiger

Overheid en bedrijven buigen zich samen over de aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen naar water. Op 16 november kwamen vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, de waterschappen en de bedrijven bij VEMW samen om de laatste inzichten met elkaar te delen. Gezamenlijk is verkend op welke punten de huidige aanpak moet veranderen. Het nationale beleid stamt uit 2000 en is gedateerd nu op Europees niveau de Seveso III richtlijn is vastgesteld die in eigen land is vertaald in het BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen) en de RRZO 2015 (Regeling risico's zware ongevallen). Bovendien zijn er in de afgelopen jaren, mede door incidenten zoals de brand bij Chemiepak in 2011, inzichten opgedaan die in het beleid betrokken moeten worden.

Milieurisicoanalyse
Tijdens de bijeenkomst bij VEMW konden de bedrijven en waterbeheerders aangeven waar de huidige aanpak van risico’s in hun ogen stokt. Centraal stond de uitvoeringpraktijk voor milieurisicoanalyses (MRA’s). Deze analyses worden momenteel opgesteld met het software model Proteus. Over nogal wat verbeterpunten  bleek overeenstemming te bestaan tussen waterbeheerders en bedrijven. Beide partijen vinden het belangrijk om te komen tot een uniforme werkwijze en beiden voelen de behoefte om de uitvoering te vereenvoudigen.

Omgevingswet

Het traject dat partijen doorlopen moet uitmonden in een nieuwe beleidsdocument dat het huidige document genaamd “Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen” vervangt.  Het geactualiseerde document wordt onder de nieuwe omgevingswet (verwachte implementatie 2021) een zogenaamd aangewezen BBT-document. Door deze status is het belangrijk om tot een gedragen, voor bedrijven toepasbare, uniforme invulling te komen van het bepalen en beoordelen van (rest)risico’s naar het oppervlaktewater.

Het nieuwe beleidsdocument zal in 2018 het licht zien en zal dan op de site van de Helpdesk Water worden  gepubliceerd.

Bron: VEMW, 17 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.