7 november 2017

ACM schept duidelijkheid over maatwerk aansluittarief PAV

Eindelijk heldere regels voor de periodieke aansluitvergoeding

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een besluit genomen over de periodieke aansluitvergoeding voor maatwerk aansluitingen (PAV). Met het besluit wordt vastgesteld welke werkzaamheden een netbeheerder verricht voor het beheer en de vervanging van een maatwerkaansluiting en wat dat mag kosten. Voor veel leden van VEMW kan dit een wijziging betekenen van de huidige aansluitvergoeding. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2018.

Bij de behandeling van het dossier heeft VEMW o.a. met succes gepleit voor transparantie en helderheid over de werkzaamheden en de berekening van de kosten. VEMW heeft veel aandacht besteed aan dit dossier en is verheugd met het resultaat.

Periodieke aansluitvergoeding

Sommige bedrijven beschikken over een maatwerk elektriciteitsaansluiting: een aansluiting groter dan 10 MVA of een aansluiting die op verzoek van de afnemer afwijkt van de standaardaansluitingen uit de Netcode. Voor een maatwerkaansluiting betaalt u geen tarief maar een vergoeding voor de instandhouding van uw aansluiting. Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in 2009 vereiste dat netbeheerders transparanter moeten worden over de werkzaamheden om een aansluiting in stand te houden, en vergoedingen moeten kunnen worden getoetst door de ACM. Sommige netbeheerders passen echter een percentage of tarief toe zonder toelichting over de totstandkoming van het percentage of tarief. Daarom heeft de ACM, na uitvoerig en langjarig overleg met VEMW, een besluit genomen over welke werkzaamheden onder instandhouding vallen en hoe de PAV berekend moet worden.

Beheer en vervanging

Op basis van de Elektriciteitswet 1998 betalen afnemers een periodieke vergoeding voor de instandhouding van hun aansluiting. Onder instandhouding wordt zowel het beheer als vervanging van de aansluiting verstaan. De nieuwe PAV zal dan ook worden opgebouwd uit een component beheer en, als u bij de aanleg van de aansluiting er niet expliciet voor heeft gekozen om niet te betalen voor vervanging, een component vervanging.

Initieel overeenkomen investering

De totale PAV kosten die in rekening worden gebracht komen tot stand op basis van een percentage voor de component beheer en in de meeste gevallen een percentage voor de component vervanging. De percentages zijn uniform per netbeheerder en kunnen periodiek herijkt worden. Beide percentages worden toegepast op de destijds met u overeengekomen investeringskosten. De percentages kunnen desgewenst worden vastgelegd in de ATO.

Berekening percentage categorie beheer

Het percentage voor beheer komt tot stand door alle onderhouds- en beheerkosten van alle maatwerkaansluitingen van die netbeheerder op te tellen en te delen door de totale initiële overeengekomen investeringskosten van alle maatwerkaansluitingen. De netbeheerder zal dit percentage toepassen op de met u overeengekomen investeringskosten. Dit houdt in dat de netbeheerder een percentage berekent dat voor elke aansluiting gelijk is, maar tegelijk rekening houdt met de specifieke maatwerkaansluiting door dit percentage toe te passen op de individuele initiële investeringskosten.

Berekening percentage categorie vervanging

Het percentage voor vervanging van de maatwerkaansluiting wordt berekend op basis van de vervangingskosten van de verschillende componenten waaruit de maatwerkaansluiting bestaat. Per component wordt door de netbeheerders een onderhoudsgeschiedenis bijgehouden. Op basis van de kosten die voor de verschillende componenten nodig zijn om deze te vervangen en de bijbehorende afschrijftermijnen, kunnen per component de jaarlijkse vervangingskosten worden berekend. Voor de bijbehorende afschrijftermijnen dienen alle netbeheerders de afschrijftermijnen van de ACM te gebruiken. Dit bedrag brengt de netbeheerder jaarlijks in rekening bij de afnemer van de betreffende maatwerkaansluiting door middel van een percentage van de oorspronkelijke investeringskosten.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u beschikt over een maatwerkaansluiting zal uw netbeheerder contact met u opnemen. De netbeheerder zal u informeren over het percentages dat hij hanteert voor beheer en het percentage voor vervanging dat op uw aansluiting van toepassing is. Ook zal de netbeheerder aan u aangeven wat volgens hem de initieel overeengekomen investeringskosten  voor de aansluiting is geweest.  Op basis van die gegevens zult u vanaf januari 2018 een vergoeding gaan betalen voor de instandhouding van uw aansluiting. Wanneer u vragen heeft over de wijzigingen of de voorgestelde percentages dan kunt u contact opnemen met uw VEMW adviseur.

Meer informatie kunt u hier vinden.


Bron: VEMW, 7 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.