2 november 2017

ACM: geen reden hogere korting transportkosten gasopslag

Toch mogelijk forse kortingen vanaf 2022

Gasopslagen spelen een rol in de leveringszekerheid van de gasvoorziening. Wanneer binnenkort lange termijn contracten voor een aantal gasopslagen aflopen, is de vraag of deze opslagen operationeel blijven. Toezichthouder ACM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de hoogte van transportkosten voor gasopslagen in Nederland om meer zicht te krijgen op de rol van deze kosten in de – verlieslatende - business case van gasopslagen. ACM ziet op basis van het onderzoek geen reden om vanaf 2018 een hogere korting op de transportkosten voor gasopslagen toe te staan. Toch krijgen de opslagen mogelijk forse kortingen van 2022.

Business case
Door een combinatie van overaanbod en langjarige contracten zijn de activiteiten van gasopslagen in Nederland volgens de sector verlieslatend geworden. Uit het onderzoek dat Kyos in opdracht van de ACM heeft uitgevoerd komt naar voren dat de Nederlandse gasopslagen na afloop van hun langjarige contract met GTS positieve marges behalen. Het onderzoek wijst tevens uit dat een eventueel besluit om een gasopslag vervroegd te sluiten niet zal zijn ingegeven door de hoogte van de transportkosten. Deze keuze is uiteindelijk afhankelijk van de verwachtingen die gasopslagbeheerders hebben ten aanzien van de toekomstige marktomstandigheden.

Korting
Omdat de hoogte van transportkosten, bestaande uit een entrytarief (invoeding) en een exittarief (onttrekking), geen rol speelt in de beslissing om een gasopslag te sluiten ziet de ACM geen reden om gasopslagen met ingang van 2018 een hogere korting op transporttarieven toe te staan dan de huidige 25 procent. Met de implementatie van de nieuwe Europese netwerkcode voor tariefharmonisatie mag ACM echter van de Europese Commissie toch een korting geven van minimaal 50 procent op zowel het entry- als het exittarief van een gasopslag. In combinatie met een door GTS voorgestelde kostentoerekening van 0 procent aan de entry en 100 procent aan de exit zou dit betekenen dat gasopslagen ‘de facto’ vanaf 2022 een korting gaan krijgen van 75 procent op de transportkosten. Omdat de totale kosten van GTS niet veranderen, betekent dit dat andere netgebruikers, de gas eindverbruikers voorop, hun transportkosten fors zien stijgen. 

VEMW, 2 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina