13 oktober 2017

Nieuwe vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven

WACC wordt verlaagd naar 3,4%

De vermogenskostenvoet die drinkwaterbedrijven in 2018 en 2019 moeten hanteren is door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld op 3,4%. Dat is 0,8% lager dan in de periode 2016–2017. Het verschil is vooral het gevolg van de daling van de rente op de financiële markten. De minister volgt het advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Tegelijk wordt het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen van het totale vermogen voor drinkwaterbedrijven voor de komende twee jaar vastgesteld op 70%. Dit aandeel blijft gelijk aan dat van de periode 2016–2017.  VEMW heeft eerder in een zienswijze aangegeven zich te kunnen vinden in het ACM-advies.

De vermogenskostenvoet ofwel de ‘Weighted average cost of capital’ (WACC) komt overeen met de toegestane vergoeding op het vermogen waarmee drinkwaterbedrijven worden gefinancierd ofwel met het rendement dat investeerders mogen verlangen als ze geld in het bedrijf steken. De hoogte van de WACC is bepalend voor de bedrijfseconomische grenzen waarbinnen drinkwaterbedrijven mogen opereren. Met de vaststelling ervan worden de vermogenskosten die drinkwaterbedrijven mogen hanteren bij het bepalen van de tarieven gemaximeerd. Vanwege deze rechtstreekse doorwerking in de tarieven is het besluit dus van belang voor drinkwaterconsumenten.

De tweejaarlijkse vaststelling van de WACC is een verplichting die voortvloeit uit de Drinkwaterwet. Het één keer per twee jaar opnieuw berekenen en vaststellen van de WACC is nodig omdat belangrijke parameters die eraan ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld de risicovrije rente, variabel zijn. Het maximeren van het aandeel van het eigen vermogen is nodig om te voorkomen dat drinkwaterbedrijven geld ‘oppotten’. De gedachte is dat de consument zoveel mogelijk moet profiteren van efficiëntieverbeteringen die drinkwaterbedrijven realiseren.

VEMW, 13 oktober 2017

Bron: Ministerie van I&M 

Meer informatie kunt u hier vinden. 
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina