10 oktober 2017

Ambitieus energie- en klimaatbeleid Rutte III

Ruimte voor benutting kansen industrie

Een Klimaatwet met juridisch afrekenbare doelen moet volgens het nieuwe Kabinet ‘vertrouwen in de toekomst’ geven. Het belangrijkste afrekenbare doel: 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 om de klimaatdoelstellingen van Parijs (80-95 procent emissiereductie in 2050) te kunnen realiseren. Er komt een energie –en klimaatakkoord om het beleid in te vullen met de stakeholders. Het innovatie- en topsectorenbeleid wordt gericht op versterking van de energietransitie. VEMW vindt het beleidspakket behoorlijk ambitieus en is blij dat het kabinet Rutte III openstaat voor de positie van de industrie in Nederland.

Beleid
Een Klimaatwet met juridisch afrekenbare doelen moet volgens het nieuwe Kabinet ‘vertrouwen in de toekomst’ geven. Het belangrijkste afrekenbare doel: 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 om de klimaatdoelstellingen van Parijs (80-95 procent emissiereductie in 2050) te kunnen realiseren. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat dat een extra 3,5 – 5,5 mrd euro kosten. De industrie moet 18 Mton CO2 via CCS in 2030 gaan afvangen en opvangen. Een zeer forse doelstelling, aanzienlijk meer dan in de VEMW-studie – op basis van McKinsey onderzoek – haalbaar wordt geacht.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat elektriciteitsbedrijven worden belast met een CO2-belasting. Kanttekening is de vraag welke effecten zo’n belasting gaat hebben op de elektriciteitsprijs en of en hoe de energie-intensieve industrie gecompenseerd gaat worden voor de gevolgen.

De SDE+ subsidieregeling wordt verbreed vanuit de doelstelling om CO2 te reduceren in plaats van louter hernieuwbare energie te stimuleren. Het innovatie- en topsectorenbeleid wordt gericht op versterking van de energietransitie, ook voor de industrie.

De komende kabinetsperiode wordt minimaal één kolencentrale gesloten. In 2030 zouden alle kolencentrales dicht moeten zijn. Nieuwbouw-woningen krijgen geen gasaansluiting meer. Het lage BTW-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent.

Ambitie en invulling
Algemeen directeur Hans Grünfeld: “wij zijn blij dat het kabinet Rutte III openstaat voor de kansen en bijdragen van de industrie aan de transitie in Nederland met inachtneming van de economische groei en werkgelegenheid. De doelstelling van 49 procent emissiereductie in 2030 is behoorlijk ambitieus. Een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen is een nieuwe energie- en klimaatakkoord. VEMW ziet ernaar uit een constructieve bijdrage te leveren aan de invulling van zo’n akkoord, in lijn met onze bijdragen aan het Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013-2023), ons position paper ‘Samen op weg naar minder’, ons paper gebaseerd op onderzoek van McKinsey en onze bijdrage aan de Transitiepaden Hoge Temperatuur Warmte en Kracht en Licht. Het besef is aanwezig dat de industrie een sleutelrol heeft: zonder industrietransitie geen energietransitie. We kijken er naar uit dit met het nieuwe kabinet aan te pakken en stappen te zetten, via 2030 richting 2050.”


VEMW, 10 oktober 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina