3 oktober 2017

SOdM kritisch over aardwarmte project Groningen

Ook duurzame projecten moeten aantoonbaar veilig zijn

Staatstoezicht op de Mijnen (SOdM) adviseert de minister van Economische Zaken (EZ) in haar ‘advies opsporingsvergunning aardwarmte Groningen-2’ het toezicht aan te scherpen en onder meer een Seismische Risico Analyse (SRA) uit te voeren, alvorens tot een eindoordeel en een nieuw advies over de vergunningsoverdracht en verlenging van de opsporingsvergunning te komen.

Groningen-2 project
De Gemeente Groningen wil aardwarmte winnen in een gebied ten noorden en noordwesten van de stad. Binnen een opsporingsvergunning wil de gemeente een aardwarmtebron ontwikkelen met behulp van een geothermiedoublet om woningen en gebouwen in de omgeving duurzaam te verwarmen. De gemeente is sinds 2011 houder van de opsporingsvergunning Groningen-2. Deze vergunning is in 2015 verlengd tot november 2017. Nu vraagt de gemeente om de vergunning over te dragen aan WarmteStad B.V. (50% Gemeente Groningen en 50% Waterbedrijf Groningen) en te verlengen voor een periode van 4 jaar (2017-2021). Over deze overdracht en verlenging van de vergunning adviseert SOdM aan de minister van Economische Zaken.

Staat van de Sector Geothermie
In juli concludeerde de SOdM in haar rapport ‘De Staat van de Sector geothermie’ al dat het bij geothermieprojecten ontbreekt aan integraal, op veiligheid gericht advies. Er wordt een loopje met regels genomen en er is weinig aandacht voor milieurisico’s. Zeker in gebieden waar seismiciteit voorkomt als gevolg van de aardgaswinning, zoals in en rondom het Groningenveld is volgens de SOdM ‘gepaste terughoudendheid op z’n plaats’. SOdM stelt dat het feit dat geothermie een duurzame vorm van energie is, niet kan betekenen dat aardwarmte gevrijwaard kan en mag worden van de plicht om die warmte veilig te winnen voor mens en milieu.

Advies SOdM
Volgens de Mijnbouwwet moeten de technische capaciteiten en competentie van de aanvrager van de vergunning voldoende gewaarborgd zijn, hetgeen onder meer moet blijken uit een in te dienen plan van aanpak, een naadloze en goede communicatie, een integraal risicobesef en expertise op het gebied van seismiciteit. SOdM heeft daar twijfels over en adviseert de minister van EZ het toezicht op het opsporingsproject Groningen-2 aan te scherpen en onder meer een Seismische Risico Analyse (SRA) uit te voeren, alvorens tot een eindoordeel en een nieuw advies over de vergunningsoverdracht aan Warmtestad B.V. en verlenging van de opsporingsvergunning tot november 2021 te komen.