20 september 2017

Deltacommissaris: voorkomen wateroverlast en borgen zoetwatervoorziening vragen om extra geld

Deltaprogramma 2018 gepresenteerd

Het is alweer het achtste Deltaprogramma dat samen met de begroting van het Deltafonds wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De eerste keer gebeurde dat op Prinsjesdag 2010.  Voor het eerst presenteerde de Deltacommissaris een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat alle gemeenten vanaf 2019 elke zes jaar een stresstest moeten uitvoeren om wateroverlast te voorkomen.

Het Deltaprogramma ligt goed op schema maar er is een extra inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Uit nieuwe inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekken dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen. De urgentie voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie neemt daarmee toe.

Om voldoende voortgang te kunnen blijven boeken met het Deltaprogramma, geeft de deltacommissaris naast het advies om jaarlijks een substantieel bedrag toe te voegen aan het Deltafonds voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ook nog twee andere financiële adviezen. Hij adviseert het Rijk en de andere partners in het Deltaprogramma om een substantieel bedrag te reserveren voor rivierverruimingen én voor zoetwatermaatregelen.

VEMW is namens de waterafhankelijke industrie betrokken bij het Deltaprogramma en steunt het pleidooi van de Deltacommissaris. Een veilige, bereikbare en leefbare delta die toegang biedt tot voldoende water van de juiste kwaliteit is een belangrijke vestigingsconditie voor economische activiteiten.

Bron: VEMW