11 juli 2017

Nederlandse invulling Parijsakkoord begint vorm te krijgen

Industrie levert actieve bijdrage

Een sterke industrie in Nederland die verduurzaamd is, kansen voor een nieuwe waardeontwikkeling heeft gegrepen en gebruik maakt van concurrerend geprijsde hernieuwbare elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot. Dat is de uitdaging die de industrie zich stelt in het Transitiepad Hoge Temperatuur warmte 2050 vanuit een sleutelrol in een transitie naar een koolstofarme energievoorziening (THT2050). VEMW levert daaraan pro-actieve bijdragen. Met de invulling van nog vier andere transitiepaden begint de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs vorm te krijgen.

Proces
Het THT2050 Transitiepad is een initiatief van de ministeries van EZ, IenM en BZK. In dit kader organiseerden de ministeries samen met VNO-NCW en VEMW een drietal bijeenkomsten, waarin samen met kennisinstellingen, brancheorganisaties en industriële regio’s input wordt ontwikkeld. Doel is te komen tot concrete stappen en initiatieven om de energievoorziening koolstofarm te maken in 2050. Naast het Transitiepad Hoge Temperatuur Warmte zijn er paden voor Lage Temperatuur Warmte, Kracht&Licht, Vervoer en Ruimte&Omgeving.

Voor de industrie is hoge temperatuur warmte de belangrijkste (150 -1500 oC) energievrager. Een energievraag waarin nu nog vrijwel geheel wordt voorzien door inzet van aardgas, kolen en olie. In een drietal bijeenkomsten, waarvan de laatste 5 juli jl., is geïnventariseerd waar de kansen en knelpunten liggen voor een transitie van die fossiele brandstoffen naar een koolstofarme voorziening. VEMW heeft bijdragen geleverd met een position paper ‘Samen op weg naar minder’ (juni 2016), een op basis van analyses van McKinsey uitgevoerde studie ‘Decisions on the Industrial Energy Transition’ (maart 2017) en een notitie ‘Transitiepad Hoge Temperatuur Warmte THT2050’ (juli 2017).

Op basis van de input van alle stakeholders gaan EZ, IenM en BZK deze zomer een zogenaamde 10-pager opstellen per transitiepad. Beleidsstukken, die tezamen de basis leggen voor de Nederlandse realisatie van de afspraken in het kader van het VN Klimaatakkoord – inclusief tussendoelen - dat in december 2015 in Parijs is ondertekend door 186 landen.  

Meer informatie kunt u hier vinden. 

VEMW, 11 juli 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina