6 juli 2017

Minister stelt maximale concentratie pyrazool in drinkwater vast

Voorzorgsprincipe leidend bij vaststelling

Drinkwater en water dat wordt ingenomen voor de productie van drinkwater mag maximaal 3 microgram per liter pyrazool bevatten. Dit heeft de minister van Infrastructuur & Milieu besloten op basis van onderzoek door RIVM en na overleg met diverse stakeholders. Het besluit is op 5 juli jl. naar VEMW gecommuniceerd. De waarde is aanzienlijk lager dan de tijdelijke waarde van 15 microgram per liter die op 27 augustus 2015 werd vastgesteld naar aanleiding van langdurig verhoogde concentraties van pyrazool in de Maas in de zomer van 2015. Dit werd veroorzaakt door een niet goed functionerende zuivering.

Volgens de minister wordt bij een concentratie van maximaal 3 microgram per liter voor pyrazool de volksgezondheid gewaarborgd en de continuïteit van de drinkwatervoorziening en andere functies veiliggesteld. RIVM adviseerde om de tijdelijke richtwaarde naar beneden bij te stellen uit voorzorg. De zorgen komen voort uit risico’s met betrekking tot combinatie-toxiciteit ofwel het effect van verschillende toxische stoffen bij elkaar. Ook adviseerde de minister om het Duitse beleid voor pyrazool mee te wegen. De minister neemt het advies van RIVM over. Zij geeft daarbij aan dat Nederland en Duitsland gezamenlijk optrekken waar het gaat om het EU-stoffenbeleid.

Voor pyrazool zijn zuiveringstechnieken beschikbaar. Er zijn twee bekende puntbronnen: één in Duitsland en één in Nederland. Voor drinkwaterinnamegebieden zal de waarde van 3 ook worden gehanteerd bij de vergunningverlening. Pyrazool is een voorbeeld van een opkomende stof. Dit is een stof die niet (wettelijk) genormeerd is en waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld. Lozingen van deze stoffen krijgen veel aandacht omdat de kans bestaat dat ze effecten hebben op de drinkwatervoorziening. Om die reden wordt een structurele aanpak voor opkomende stoffen opgesteld. Deze zal in de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Bron: VEMW en ministerie van I&M