29 juni 2017

Toenemende volatiliteit zorg of kans?

Markt biedt kansen en politiek ingrijpen zorgen

De volatiliteit van prijzen is net als de liquiditeit een onlosmakelijk kenmerk van marktwerking. De beweeglijkheid van prijzen wordt beïnvloed door vele factoren. Energiegebruikers kunnen daar rekening mee houden en op veranderingen inspelen. Dat biedt kansen. Een zorg zijn de toenemende politieke oorzaken van de stijging van de volatiliteit, onder meer door het regulatoir ingrijpen in het emissiehandelssysteem en geopolitiek. Dat is een belangrijke les die getrokken kan worden uit de VEMW Energiedag 2017  bij Royal Schiphol Group.

Volatiliteit
Vraag en aanbod bepalen in belangrijke mate de uitkomsten op de elektriciteits-, gas- en CO2-markt. De vraag naar elektriciteit en gas verschilt van dag tot dag en van uur tot uur. Naast het hebben van voldoende aanbod op de energiemarkt (liquiditeit) is het voor energiegebruikers van groot belang dat de prijzen doelmatig en stabiel zijn. De volatiliteit ofwel beweeglijkheid van de prijzen is het grootst op de korte termijn (uur, dag).

Verandering als zorg
Vraag en aanbod worden in toenemende mate bedreigd door politieke besluiten. Door het regulatoir ingrijpen in de markt wordt een doelmatige prijsvorming - gebaseerd op vraag en aanbod op de markt - in toenemende mate verstoord, en neemt de volatiliteit van prijzen toe.  Frederico DiCredico (ACT Commodities) sprak zelfs over ‘reasonable guessing’ als het gaat om het inschatten van de CO2-prijs, als er bijvoorbeeld een bodemprijs voor CO2 wordt ingevoerd, zoals in het Verenigd Koninkrijk of kunstmatig rechten uit de markt worden genomen.

Verandering als kans
Ronald Huisman (Energy Global) hield de VEMW-leden voor dat prijsvolatiliteit nogal eens als bedreiging wordt gezien voor de productie en handel. Maar er ligt ook een kans in besloten. Kijkend naar prijs- en marktontwikkelingen voor elektriciteit, gas en CO2 is een belangrijke les misschien wel het op een realistische en reële manier omgaan met veranderingen en onzekerheden en het managen van risico’s. En die zijn er: Hans van Cleef (ABN-Amro) sprak over liefst drie transities die plaatsvinden en onzekerheid met zich brengen: een economische (koolstofarme productie en processen), een vraagverandering (energiebesparing) en een aanbodverandering (vergroening). Hoe bijvoorbeeld de gasmarkt gepositioneerd is, is lastiger in te schatten dan de oliemarkt. Koen Dejonghe (Statkraft) hield de VEMW-leden voor dat zij kunnen spelen met hun verbruiksprofiel, het aanbieden van beschikbare flexibiliteit aan de markt en energiebesparing. De kunst is betere afspraken te maken in een leveringscontract met een betere waardering van flexibiliteit en mogelijk dynamische tarifering. Ronald Huisman ziet kansen in prijsschommelingen en sprak over reële opties hoe om te gaan met onzekerheden, zoals het inzetten van ‘Demand Response’ als opslagmiddel en het stopzetten van windturbines wanneer de elektriciteitsprijzen nul of negatief zijn. En zo ligt de sleutel in de omgang met volatiliteit en het zien en waarnemen van de kansen.

VEMW, 29 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina