27 juni 2017

VEMW adviseert positief over Aansluitovereenkomst GTS

Aanpassing structuur en consistentieslag

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft haar model Aansluitovereenkomst met Technische Bijlage en de Algemene Voorwaarden aangepast. Met een structuurwijziging en een aantal inhoudelijke wijzigingen. Zij heeft dit gedaan in overleg met representatieve organisaties. VEMW adviseert haar leden positief over de veranderingen zoals die zijn overeengekomen.

Aanleiding
In de Aansluitovereenkomst staan alle afspraken over de fysieke verbinding tussen een direct aangeslotene op het landelijk gastransportnet en de beheerder GTS. Rechten en plichten van beide partijen jegens elkaar. De overeenkomst was aan een update toe om de consistentie met de – door de ACM vastgestelde – gascodes  (voorheen: gasvoorwaarden) te behouden.

Structuur en inhoud
Bij de herziening heeft GTS van de gelegenheid gebruik gemaakt om de overeenkomst overzichtelijker te maken qua structuur. Waar de bestaande Aansluitovereenkomst bestaat uit drie documenten, te weten de Hoofdovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Technische Bijlage, is VEMW met GTS overeengekomen om deze structuur zodanig te wijzigen dat de Technische Bijlage wordt opgenomen in de Hoofdovereenkomst en dat daarnaast de Algemene Voorwaarden een separaat document blijft.

Inhoudelijk zijn een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft een verbetering van de consistentie met de gascodes (gaskwaliteit, categorie eindverbruiker, capaciteit en eenheid van capaciteit en de veiligheid) en de technische configuratie.

VEMW adviseert positief over de generieke veranderingen zoals die zijn overeengekomen in de modelovereenkomst. Aangeslotenen kunnen voor een bepaalde aansluiting op specifieke punten van het model afwijken, maar dat kan slechts in overeenstemming met GTS, waarbij kanttekeningen zijn dat de afwijkende bepalingen conform wet- en regelgeving dienen te zijn en GTS niet mag discrimineren tussen aangeslotenen. GTS is inmiddels gestart met de uitrol van de nieuwe Aansluitovereenkomst.

VEMW is ook met TenneT een model Aansluit- en Transportovereenkomst overeengekomen en vertrouwt er op nog dit jaar een model overeen te komen met de regionale netbeheerders, die nu nog ieder afzonderlijk hun eigen voorwaarden hanteren.

Bron: TenneT, 27 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina