16 juni 2017

Rotterdam moet precarioaanslagen herzien

Aanslagen GTS te hoog vastgesteld

De gemeente Rotterdam moet over de jaren 2012-2014 nieuwe tariefbesluiten en aanslagen vaststellen voor de heffing van precario aan landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transportservices (GTS). Die aanslagen moeten non-discriminatoir zijn en mogen geen onderscheid maken op grond van leidingdruk. Dat volgt uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in een zaak die GTS heeft aangespannen tegen de gemeente. In 2022 komt er landelijk een einde aan de heffingsbevoegdheid door een wetswijziging.

Tarieven te hoog 
De rechter stelt vast dat de gemeente Rotterdam precario mag heffen voor het gebruik van de ondergrond. Dat beperkt zich tot gastransportleidingen die de industrie in de gemeente voorzien van gas, in lijn met afspraken die partijen daartoe hebben gemaakt in 1997. De heffingen die in het verleden zijn opgelegd voldoen volgens de rechter niet aan het non-discriminatievereiste. Volgens de rechter bracht de gemeente onterecht veel hogere (factor 5) tarieven in rekening voor hoge drukleidingen dan voor andere - lage druk - leidingen, terwijl het beslag op de ondergrond in wezen gelijk is. De gemeente mag volgens de rechtbank dan ook geen onderscheid maken op grond van leidingdruk.

Herziening precario 
Door een wetswijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet ‘in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut’ komt - na een overgangstermijn van 5 jaar – in 2022 een einde aan de gemeentelijke heffing van precario op elektriciteits- en gasnetten.

VEMW heeft daar met Netbeheer Nederland (energienetbeheerders) en Vewin (waterleidingbedrijven) bij de politiek de afgelopen jaren met succes op aangedrongen omdat de tarieven die netbeheerders, zoals GTS, maar bijvoorbeeld ook TenneT, Enexis, Liander en Stedin, in rekening brengen louter een prikkel moeten bevatten voor doelmatig netbeheer. Het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten via de nettarieven van netbeheerders proberen hun eigen begrotingen rond te krijgen. Dat werkt niet alleen kostenverhogend voor netgebruikers maar ook contraproductief op de uitvoering van het energiebeleid. 


Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 16 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina