10 april 2017

Industrie presenteert uniek plan voor 95 procent CO2-reductie

Effectief Klimaatbeleid en –vestigingsklimaat hand in hand

Een achttal tastbare maatregelen in de energie-intensieve industrie waarmee de CO2-emissie in de periode tot 2050 radicaal - met meer dan 90 procent - reduceert. Dat is het voorstel van de energie-intensieve industrie aan de overheid waarmee - met actieve betrokkenheid van die overheid - concrete beslissingen kunnen worden genomen in de transitie van de industrie naar een innovatieve, moderne en koolstofarme bedrijvigheid. VEMW baseert deze zienswijze op onderzoek van consultancybureau McKinsey & Company.

Industrie
De Nederlandse industrie levert gezamenlijk met 21 procent van het BBP een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en produceert noodzakelijke bouwstenen voor een duurzame samenleving. Tegelijk stoot de energie-intensieve industrie zo’n 40 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland uit. De sector is doordrongen van de noodzaak om deze uitstoot drastisch te beperken én tegelijkertijd de mogelijkheid om door investeringen, innovatie en vernieuwing haar positie in de Nederlandse economie te versterken.

Onderzoek
Er zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. VEMW heeft consultancybureau McKinsey & Company gevraagd om reële mogelijkheden te onderzoeken die een versnelling van de transitie van de industrie mogelijk maken. Dat heeft geleid tot een achttal tastbare maatregelen die het potentieel hebben om de industriële CO2-uitstoot met meer dan 90 procent te reduceren in 2050. Met een aantal maatregelen kan in de komende kabinetsperiode al direct een start gemaakt worden, zoals de inzet van warmtepompen en het vervangen van gasgestookte boilers door hybride of elektrische systemen. Er zijn ook maatregelen die door de noodzakelijke drastische kostenreductie en/of innovatie pas na 2025 gerealiseerd kunnen worden, zoals CCS, CCU, inzet van biomassa en biobrandstoffen, productie van waterstof door elektrolyse, elektrische fornuizen voor hoge temperaturen en het ontwikkelen van waardeketens rond reststromen t.b.v. circulaire economie.

Hand in hand
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “In ons voorstel vragen wij een actieve betrokkenheid en faciliterend beleid van de overheid, waarmee de energietransitie en industrietransitie hand in hand gaan. Dat vergt een geheel ander overheidsbeleid voor de komende vier jaar. Waarbij de overheid een regie- en investeringsrol neemt in de ontwikkeling van netwerken, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van wind-op-zee.  Zonder wettelijke belemmeringen voor het leveren van flexibiliteitsdiensten voor de steeds duurzamer wordende stroommarkt en de inzet van reststromen voor de circulaire economie. Met een financiële ondersteuning voor onrendabele investeringen in CO2-reductie, nieuwe financieringsinstrumenten en budget voor innovatie en ontwikkeling. Om van de transitie een succes te maken is een cruciale voorwaarde dat industrie en overheid een langetermijnvisie delen op concurrerend geprijsde CO2-vrije elektriciteit.”

Bron: VEMW, 10 april 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina