28 maart 2017

Minister houdt vast aan CO2-reductie als leidend klimaatdoel

Uitvoering beleid conform Energieakkoord en Energieagenda

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer een reactie gegeven op een aantal aangenomen moties waarmee de regering is verzocht om nationale doelen vast te stellen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. De minister geeft in zijn brief aan te blijven bij het met het Energieakkoord (2013-2023) en de Energieagenda (na 2023) ingezette beleid, waarbij de CO2-emissiereductie het leidende doel is.

CO2-reductie leidend
De Tweede Kamer dringt met de motie Vos - Mulder aan op het voortzetten van een beleid met drie separate doelen voor duurzame energie, energiebesparing en emissiereductie. De motie Mulder - Van Veldhoven zet in op een vertaling van het Europese winterpakket en energie- en klimaatplan naar drie nationale doelen, waarbij het doel voor emissiereductie wordt ondersteund door doelen met een bandbreedte voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Minister Kamp geeft in zijn brief aan de Kamer aan, conform de lijn van de Energieagenda, in te blijven zetten op één leidend klimaatdoel: CO2-reductie. De transitie zal grote investeringen vergen van burgers, bedrijven als overheden. De klimaatverandering staat daarbij voorop, en dan gaat het om reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dat maatschappelijk belang moet doeltreffend en doelmatig gerealiseerd worden. Nederland onderstreept volgens de minister het belang van een ambitieus en flexibel governancemodel (Europees winterpakket). Flexibiliteit is bij de realisatie van belang omdat er vooraf geen optimale verhouding tussen energiebesparing, hernieuwbare energie en de toepassing van andere emssiereducerende technieken vast te stellen is. Er moet ruimte zijn voor innovatie en andere nieuwe ontwikkelingen die nu nog niet zijn te voorzien.

Doelen energiebesparing en hernieuwbaar
De ambities voor de periode tot 2023 zijn door het Energieakkoord voor Duurzame Groei met concrete maatregelen ingevuld. Voor de periode na 2023 heeft het kabinet de kaders geschetst in de Energieagenda. Het kabinet gaat – mede gelet op haar demissionaire status – niet over tot wijziging hiervan zoals een aantal moties voorstelt, zoals de motie Vos - Van Veldhoven over het stellen van een tussendoel van minimaal 30 procent duurzame energie in 2030, de motie Van Veldhoven c.s. over het niet langer verzetten in Europa tegen de ophoging van het energiebesparingsdoel van 27 naar 30 procent en tegen het daarvoor benodigde verplichte energiebesparingstempo van 1,5 procent per jaar; en de motie Van Veldhoven c.s. over het niet langer verzetten in Europa tegen het voorstel om de nationale 2020-doelstellingen voor duurzame energie ook na 2020 aan te houden als minimumaandeel duurzame energie. Dit geldt ook de motie Van Tongeren c.s. over aanpassing van de Energieagenda m.b.t. een bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat, uitfasering van alle kolencentrales in Nederland en stopzetting van de verstrekking van nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales.

Bron: VEMW, 28 maart 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina