24 februari 2017

Nieuw methodebesluit GTS markeringspunt

Significante daling gastransporttarieven

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft regels vastgesteld waarmee ze bepaalt hoeveel landelijk gastransportnetbeheerder Gasunie Transportservices (GTS) mag verdienen in de jaren 2017 tot 2021 voor de wettelijke taken en diensten die zij verricht. De basis wordt gevormd door een combinatie van omzetregulering en een kostenbenchmark. VEMW is verheugd over de totstandkoming van het nieuwe marktgedragen besluit dat meer de zekerheid biedt over de hoogte van de tarieven voor de komende jaren en een markeringspunt is voor een constructief overleg tussen partijen met respect voor ieders positie en belangen.

(van links naar rechts: René Zwanenpol (VGN), Hans Grünfeld (VEMW), Olof van der Gaag (NVDE), Jo Peters (Nogepa, Janine Verweij (Energie-Nederland, Annie Kirst (GTS). 

Kostenbenchmark
Toezichthouder ACM stelt op basis van regels, opgenomen in een zogenaamd methodebesluit, jaarlijks de tarieven vast die GTS aan haar afnemers mag berekenen. De netbeheerder – die een natuurlijk monopolie bezit – mag alleen de doelmatige kosten vergoed krijgen. Resultaat: transporttarieven die niet hoger zijn dan nodig is (afnemersbelang) en de netbeheerder een marktconform rendement biedt op zijn investeringen (netbeheerdersbelang). De ACM heeft in 2015 aangegeven GTS in de volgende reguleringsperiode (vanaf 2017) voor het eerst een combinatie van omzetregulering (geen volumerisico voor GTS) met een kostenbenchmark toe te passen. Omzetregulering wordt in veel EU-lidstaten toegepast en inmiddels zijn datasets beschikbaar om transmissie netbeheerders zoals GTS onderling te vergelijken (‘benchmarken’). Dat gebeurt door hun prestaties (‘output’) per dienst te relateren aan de totale gemaakte kosten.

Resultaat
Uit de benchmarkonderzoeken is gebleken dat GTS minder efficiënt is dan de meest efficiënte Europese collega’s. Door toepassing van het efficiëntieniveau van GTS in het methodebesluit voor de volgende reguleringsperiode (2017-2021) dalen de toegestane doelmatige inkomsten van GTS vanaf 2017 met gemiddeld 150 miljoen euro per jaar (omzet 2016 ca. 1 mrd euro, 2017: 900 mln en 2021: 800 mln euro/jaar). Naar verwachting worden per 1 juli 2017 tarieven vastgesteld gebaseerd op de uitkomsten van dit methodebesluit 2017-2021. Tot die tijd gelden dezelfde tarieven als in 2016. ACM houdt bij het vaststellen van de tarieven van 2017 rekening met de inkomsten die GTS ontvangt in de eerste helft van het jaar.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn verheugd met de marktgedragen overeenkomst over het nieuwe methodebesluit. Het toont aan dat de betrokken partijen, de toezichthouder, netbeheerder en netgebruikers door constructief overleg tot een resultaat zijn gekomen waar respect voor ieders positie en belangen uit blijkt. Wij zijn met ACM, GTS, Energie-Nederland, VGN, NOGEPA en NVDE tot de conclusie gekomen dat wij een aantal belangrijke onderdelen van het besluit, zoals de kostenbenchmark en de lengte van de reguleringsperiode niet zullen aanvechten bij de rechter. Dat biedt zowel netgebruikers als de netbeheerder meer zekerheid over de hoogte van de tarieven voor de komende jaren, en draagt bij aan de stabiliteit en de investeringszekerheid.”


Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 24 februari 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina