13 februari 2017

Betaalbaarheid energie zorg ondanks afname leveringskosten

Schril contrast tussen marktwerking en netwerkkosten cq belastingen

De kosten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasinfrastructuur nemen in snel tempo toe en ook de belastingen en toeslagen zoals de Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en precario stijgen aanzienlijk. Deze toenemende kosten staan in schril contrast met de positieve ontwikkeling van de commoditykosten. Transparantie en duidelijkheid over de oorsprong van deze kosten is daarom vereist en de noodzaak om de energienetwerken doelmatig te beheren wordt hierdoor nog groter. Uit een recent onderzoek dat IPSOS in opdracht van VEMW onder leden en niet-leden heeft gedaan blijkt dat zakelijke energiegebruikers (gas, elektriciteit, warmte) grote zorgen hebben over de stijgende kosten die zij maandelijks op hun factuur zien. Het Algemeen Dagblad besteedde zaterdag aandacht aan de hoge tarieven.

Netwerkkosten
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “In Nederland zijn de netwerkbedrijven in handen van overheden. Deze bedrijven lijken door hun eigenaren middels forse dividenduitkeringen vooral gebruikt te worden als melkkoe in plaats van als middel om het publieke belang van een betrouwbare en betaalbare voorziening te waarborgen. De dividenduitkeringen zijn deels een gevolg van overwinsten door een te hoge kapitaalslastenvergoeding (WACC, vastgesteld door de ACM). VEMW stelt vast dat de netbeheerders de risico’s voor haar investeringen in de elektriciteits- en gasnetten te hoog inschatten. Zij proberen zoveel mogelijk risico’s bij de netgebruiker neer te leggen. Zelf lopen ze dus minder risico, wat zou moeten resulteren in een lagere WACC. Wij stellen vast dat er een gebrek is aan transparantie, waarbij de wet nauwelijks wordt nageleefd op het vereiste van het publiceren van een separate jaarrekening van de netbeheerder voor uitsluitend haar wettelijke taken. Hierdoor blijft kruissubsidiëring tussen netbeheerder (wettelijke taken) en het netwerkbedrijf (commerciële activiteiten) mogelijk, onder meer om verlieslatende activiteiten van het netwerkbedrijf financieel te compenseren met opbrengsten uit het netbeheer.”

Belastingen
Grünfeld: “we zien ook een toename van de kosten die de netbeheerder niet kan beïnvloeden en 1:1 doorschuift naar de consumenten en bedrijven. Naast de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn dat precarioheffingen van gemeenten voor het gebruik van de ondergrond. Waar de elektriciteits- en gasmarkt de afgelopen jaren een efficiëntere prijs hebben opgeleverd als gevolg van vraag en aanbod, valt dat voor energiegebruikers positieve effect deels weg door stijging van de non-commoditykosten voor de netwerken en belastingen en heffingen. Zorgwekkend, stellen onze leden, die de energie nodig hebben om te kunnen concurreren op een internationale markt.”

Bron: VEMW, 13 februari 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina