27 januari 2017

Structuurvisie Ondergrond lijkt acceptabel instrument

Afwegingskader voor balans tussen beschermen en benutten

De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is donderdag behandeld in de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Hoewel de Tweede Kamer de minister eerder verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de behandeling is afgerond, en er vele vragen zijn gesteld, lijkt de visie niet op onoverkomelijke bezwaren te stuiten. De visie biedt een afwegingskader voor keuzes tussen belangen van onder meer de energievoorziening en de grondwaterbescherming. VEMW vindt dat de Structuurvisie een goede basis vormt voor de afwegingen die de komende jaren moeten worden gemaakt.


Keuzes
De Kabinetsvisie moet onder meer helpen bij de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van het gebruik van de ondergrond voor de transitie naar duurzame energie, zoals de inzet van warmte-koude-opslag (WKO), (diepe) geothermie en de opslag van CO2 (CCS). STRONG beoogt daarvoor een afwegingskader te bieden, dat bij conflicterende belangen duidelijk moet maken wat (on)wenselijk en (on)acceptabel is. 

Balans

STRONG maakt onderdeel uit van het ‘Programma Bodem en Ondergrond’, waarin de Rijksoverheid met andere overheden samenwerkt aan landelijke afspraken, vraagstukken op regionale en lokale schaal en kennis over bodem en bodemgebruik. Een van de aspecten is de bescherming van het grondwater om de drinkwatervoorziening niet in gevaar te brengen. Insteek van de structuurvisie is dat buiten grondwaterbeschermingsgebieden (waterwingebieden, boringsvrije zones) mijnbouw activiteiten niet op voorhand uitgesloten moeten worden.

Randvoorwaarde
VEMW vindt dat de Structuurvisie een goede basis vormt voor de afwegingen die de komende jaren moeten worden gemaakt. De ondergrond kan in de ogen van VEMW  een wezenlijke een rol spelen in de energietransitie. Zo kan een deel van de vraag naar warmte met bodemenergie en geothermie op een koolstofarme wijze worden geleverd. De structuurvisie lijkt daarvoor de noodzakelijke ruimte te geven. Belangrijke randvoorwaarde is dat de kwaliteit van het grondwater, bestemd voor de drinkwatervoorziening én voor de productie van voedings- en genotmiddelen, te allen tijd op de juiste manier wordt beschermd.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 27 januari 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina