14 december 2016

Provincies en bedrijven samen aan de slag met grondwaterbescherming

Kabinet presenteert nationaal plan voor de ondergrond

Wat mag er wel en wat mag er niet gebeuren in de Nederlandse bodem? Dat staat in de op 18 november gepubliceerde Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. In dit Nationale plan voor de ondergrond  wordt ruim aandacht besteed aan grondwater, met name het grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Ook naar het grondwater dat bedrijven toepassen als grondstof voor de productie gaat de nodige aandacht uit. Bij de bescherming van de industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie is een belangrijke rol weggelegd voor provincies.

Centraal in de structuurvisie staan de drinkwatervoorziening en de winning van aardgas, olie, geothermie en opslag van stoffen in de ondergrond: activiteiten van nationaal belang. De structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor deze nationale belangen. Het kabinet wil het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier mogelijk maken. Dat betekent vooral zoeken naar de balans tussen grondwaterbescherming en het benutten van de ondergrond voor de  overgang naar een duurzame energievoorziening. Over schaliegaswinning wordt alleen gemeld dat commerciële schaliegaswinning tot 2023 niet aan de orde is. Voor de periode daarna is de besluitvorming onbekend.

In de Structuurvisie is onder andere te lezen dat provincies de plicht hebben om voor industriële winningen zogenaamde feitendossiers op te stellen. Deze omvatten een overzicht van (mogelijke) bedreigingen voor de kwaliteit van het te onttrekken grondwater, inclusief een risicoanalyse en eventuele maatregelen. Provincies en bedrijven moeten hier gezamenlijk invulling aan geven. Uiteindelijk gaat het erom dat de winningen van de bedrijven adequaat worden beschermd. Dit is van groot belang voor bedrijven zoals bierbrouwerijen en bedrijven in de voedingssector die het grondwater aanwenden voor menselijke consumptie. In de komende periode wordt in overleg met de bedrijven bekeken of beschermingsmatregelen nodig zijn en, zo ja, in welke vorm.

VEMW heeft zich bij de totstandkoming van de Structuurvisie hard gemaakt voor de belangen van de zakelijke grondwatergebruikers. VEMW zal dit blijven doen, ook als de woorden straks in daden worden omgezet. De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage. In deze periode kan iedereen hierop reageren met een zienswijze.


Bron: VEMW, 14 december 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina